Gyakorlati összefoglaló a tranzitokról a jungiánus asztrológia szemszögéből: a tranzit, a tranzitok hatássorrendje, gyors járású planéták, lassú járású planéták, tranzitok a komplexusok aktiválói. 

A legtermészetesebb, legegyszerűbb előrejelzési módszer. Maga a tranzit szó átvonulást jelent. A vizsgálat tárgya, hogy egy adott időszakban a kiválasztott planéta (v. planéták), mely pontján tartózkodik az Ekliptikának és ott milyen nevezetes fényszög-kapcsolatba kerül a radix kitüntetett pontjaival.

 • Radix planéták; együttállás, ill. együttállás a látens fényszög-pontokkal
 • Tengelyek (Ascendens – Descendens, MC – IC)
 • A köztes házcsúcsokkal való együttállás, ill. a házban tartózkodás időszaka kiemelten a lassú planétákra figyelve. A ház eleje a hangsúlyos, de a házban álló planétákkal létrejött együttállás illetve a házon belüli jegyváltás újra aktiválja a ház témáját.

A tranzit érvényesülésének feltételei fontossági sorrendben:

 • LEGYEN ALAPJA A RADIXBAN, AZAZ A KAPCSOLÓDÓ ELEMEK (PLANÉTÁK, TENGELYEK) KÖZÖTT A SZÜLETÉSI HOROSZKÓPBAN IS KAPCSOLAT VAN. KIVÉTELT KÉPEZNEK EZ ALÓL A LASSÚ JÁRÁSÚ PLANÉTÁK.
 • Legyen egy a tranzitot erősítő direkció is az időszakra. (primer v. szekunder).

Egy planéta minden tranzitja során megőrzi radix-beli jelentéstartalmát (kozmikus és lokális determináció). Így tehát megőrzi speciális jelentését csakúgy mint aspektusainak jellegét.

„A csillagok (planéták T.E.) megismételhetetlen állása az ember születése pillanatában életének állandó témája, az ember algebrikus meghatározása, személyiségének ujj lenyomata. (…) A mozgó csillagok mutatói útjuk során érintik a horoszkóp szilárd pontjait, és mozgásba hozzák (gyengítik, támogatják, veszélyeztetik) az élettéma különféle elemeit. És ez már maga az élet: nem pikareszkregényre hasonlít, ahol a hőst fejezetről fejezetre mindig újabb események lepik meg, melyeknek nincs közös nevezőjük. Zeneműhöz hasonlít, amelyet a muzsikusok úgy neveznek: változatok egy témára.(…) A csillagjóslás állítólag fatalizmusra tanít bennünket: nem menekülsz a sorsodtól! Szerintem a csillagjóslás (értsd. a csillagjóslás, mint az élet metaforája) sokkal árnyaltabban beszél: nem menekülsz életed témájától!” (Milan Kundera: Halhatatlanság)

Ha a radixban Szaturnusz-Nap kvadrát van, akkor a tranzit Szaturnusz radix Napra vetett trigonja idején is a kvadrát fog aktiválódni, legfeljebb csökken annak gátló jellege.

vagy

Ha a radixban Szaturnusz-Nap trigon van, akkor a tranzit Szaturnusz radix Napra vetett kvadrátja idején csökken a trigon együttműködést segítő ereje.

Egyébként a tranzitáló planéták fényszögeinek értékelése a gyakorlatban nem mindig egyértelmű (egy trigon is jelölhet problémás helyzetet, csakúgy, mint egy kvadráttal is elindulhat valamilyen kedvező folyamat).

Egy planéta nem csak speciál szignifikátorként, azaz életterület (ház) jelölőjeként (pozíció, domináció) érvényesül tranzitjai során, hanem generál szignifikátorként (alap analógiák) is érezteti a hatását. Ez különösen a lassújárású planétákra lesz igaz.

A tengelyeken átvonuló Plútó, Neptunusz, Uránusz, Szaturnusz, esetleg Jupiter tranzitok mindig kiemelt jelentőségűek.

A szakirodalom az Ascendens és köztes házcsúcsok napi körbejárását (diurniális házállás) is figyelemreméltónak találja. Így értékelhető napi információnak tartja, ha például a tranzitáló Ascendens együttállásba kerül valamely radix-beli planétával. Ám ez a jungiánus asztrológiai gyakorlatban nem kap jelentőséget.

 

A tranzitok hatássorrendje

Sebességük alapján:
A gyorsjárású planéták (Hold, Nap, Merkúr, Vénusz) tranzitjai szinte értékelhetetlenek, inkább csak egy-egy lassú járású planéta tranzitjánál játszanak megerősítő szerepet. A lassú járású planéták (Plútó, Neptunusz, Uránusz, Szaturnusz, Jupiter) tranzitjai – valamint a Mars, ha kisebb mértékben is – nagy erejűnek számítanak. A prognózisban kiváló eligazítók.

Az átlagos sebességtől való eltérés alapján:
Lassulás esetén hosszabb ideig tartózkodik egy érzékeny pont közelében, így fokozódik a hatása. Ennek egy speciális esete, amikor direkt (D) irányból retrográd (R) fordul vissza a tranzitáló planéta, majd újra direktbe, mindezt az érzékeny pont orbisán belül (ilyenkor a gyorsjárású planéták is hatékonyabbá válhatnak).

A tranzit hatóköre alapján:
Az orbison (+/- 1°) belül úgynevezett aktiválódó tranzitról beszélhetünk. Értelemszerűen itt kiemelt szerepet kapnak a tranzitáló planéta a direkt-retrográd váltásai, melyek késleltethetik az aktiválódást.

A szakirodalom szerint több planéta radix-beli együttállása esetén (stellium) a tranzit a felezőpontoknál fog a legerősebben hatni. Ugyancsak a szakirodalom szerint: általában egzakt átvonuláskor hat a Hold, a nap, a Merkúr, a Vénusz és a Plútó közeledésben (applikáció) a Mars (1-2 nappal az átvonulás előtt) és az Uránusz (1-2 héttel az egzakt tranzit előtt); távolodásban (szeparáció) a Szaturnusz (3-4 héttel az átvonulás után) és a Neptunusz (az átvonulás alatt csak tudattalan szintjén nyilvánul meg). Ám a tapasztalat alapján sokkal inkább jellemző az egyéni megoldás.

A lassújárású planéták anélkül, hogy érzékeny pontokat érintenének, hatással vannak arra az életterületre (ház), amely felett éppen tranzitálnak (a házcsúcsokkal való együttállás olyan erősségűvé minősülhet, mint a radix planétáival való együttállás). Amikor a házon belül egy planétát aktivál egy tranzit, akkor a planétát tartalmazó életterületet is aktiválja.

 

Gyorsjárású planéták tranzitjai

Nap

1°/nap, 30 napig tartózkodik egy jegyben. Egy év alatt járja körbe az Ekliptikát. Tranzit hatásának időtartama: maximum 3 nap. Átvonulásai önmagukban nem mondhatók jelentősnek. Ugyanakkor több egyidejű tranzittal megnőhet a fontossága. Figyeljünk fel rá, hogy évente azonos ütemben végigvonul a Radix érzékeny pontjain. Ezek a periodikusan ismétlődő potenciális kihívások, egy spirális tanulási folyamatba vonják be a személyiséget. Érdemes azonban kiemelni néhányat a Nap tranzitpontjainak tömegéből. Ilyen az Ascendenssel az MC-vel az Ascendens urával, a Holddal való együttállás az átvonulás során. Az önmagával létrejövő együttállás jelentősége kiemelt. Olyannyira hogy külön segédképletként értelmezzük (Szolár).

Hold

13°58’/nap. 2 óra alatt 1°-ot, 2 – 2,5 nap alatt 1 jegyet halad. 27,3 nap alatt járja körbe az Ekliptikát. Tranzit hatásának időtartama: maximum 6 óra. Gyorsasága miatt tranzitjai elhanyagolhatók. Itt is kivételt képezhet több egyidejű átvonulással való együttállása. Betegségek változásait vizsgálva is szerepet kaphatnak a Hold tranzitok. Saját fényszögpontjain ill. a betegséggel kapcsolatba hozható planéta fényszögpontjain való átvonulása jelezheti a betegség fázisát. Saját Radix-beli visszatérését segédképletként használják egy-egy Holdciklus értelmezésére (Lunar).

Merkúr

1°19’/nap. Átlag 1 hónapig tartózkodik egy jegyben, az Ekliptikát átlag 1 év alatt járja be. Tranzit hatásának időtartama: maximum 3 nap, lassú szakaszok esetén maximum 5-6 nap. Hatása gyenge. Kivételt képezhet amikor irányváltásakor lelassul és éppen együtthat nagy lassújárású planéták tranzitjaival (együttállás). Nem árt ha erős diurniális fényszögbe is kerül valamely más planétával.

Vénusz

1°15’/nap. Átlagosan 1 hónapig tartózkodik egy jegyben, és 1 év alatt ér körbe a horoszkópban. Tranzit hatásának időtartama: maximum 3 nap, lassulásnál 4-5 nap. Tranzitjai a tapasztalat szerint még a Merkúrénál is kevésbé jelentősek. Emberi kapcsolatokat érintő helyzetekben azonban hozzájárulhat a lassú planéták tranzitjaihoz (együttállás).

Mars

38’/nap. Egy jegyben átlag 1,5-2 hónapig tartózkodik. Két év alatt tér vissza radix-beli helyére. Tranzit hatásának időtartama: maximum 4-7 nap. Tranzitjai figyelmet érdemelnek. Kétévenkénti visszatérése új periódusokra utal, ha kiemelt a jelentősége (erős a kozmikus és lokális determinációja). Az új periódus elsősorban azon a területen várható, ahol a Mars a születési képletben szerepet kap. Konfliktusokra, kiélezett helyzetekre, aktivitásra való felszólítást képvisel. Az agresszió valamely formája is megjelenhet. Együttállással és az oppozícióval érdemes számolni. A retrográd Mars tranzitja hangsúlyt kap a vizsgálatnál. Egészségügyi vonatkozásai is lehetnek. A szervezet tartalék energiáinak mozgósítását jelezheti.

 

Lassújárású planéták tranzitjai

Jupiter

Átlagosan 5’/nap. Egy jegyben 1 évig tartózkodik. Átlag 12 év alatt járja körbe az Ekliptikát. Tranzit hatásának időtartama: 20, maximum 40 nap. Lassújárású planétáról lévén szó, tranzitjai komoly jelentőséggel bírnak. Túlértékelni azonban nem tanácsos.

Gyenge Radix-beli konstelláció (kozmikus és lokális determináció) esetén csupán alaptalan optimizmust, és szalmalángszerű lelkesedést hozhat. Revolúciója (visszatérése) azonban kiemelt fontosságú a horoszkópbeli helyzetét, megélését illetően. Látens fényszögpontjain való végighaladása 3 éves periódusokat jelöl meg. Ha tranzitjának nincs előzménye a radix-ban, és gyorsan egyszeri átvonulással érint egy planétát vagy tengelyt, akkor nem érdemes számolni vele. Ha háromszori átvonulással érint egy pontot, akkor már érdemes vizsgálni a helyzetet. Ilyenkor még a radixban előzménnyel nem rendelkező tranzit is értékelhető bizonyos megszorításokkal.

Analógiái folytán expanzió, térnyerési a hatásmechanizmusa. Így túlzásokkal, többszörös ismétlődést is emlegetnek vele kapcsolatban. Észre kell venni, hogy segítő, támogató hatása a legtöbb esetben kimerül abban, hogy a személyiség elkerül valami kellemetlent, vagy problémái időszakosan csökkennek.

Szaturnusz

Átlagosan 2’/nap. Egy jegyben 2,5 évig tartózkodik. Átlag 28-29 év alatt járja körbe az Ekliptikát. Tranzit hatásának időtartama: 2-3 hónap, de egy egész éven át is megnyilvánulhat. A Szaturnusz körének negyedei kiemelten fontos fejlődési pontokat (határhelyzetek) jelölnek ki az életútban, függetlenül a radix-beli helyzetétől. E negyedek átlag 7-7,5 éves szakaszokat jelölnek (a Szaturnusz eléri latens fényszögpontjait: kvadrát, oppozíció, kvadrát, konjukció).

Azon az életterületen, mely a Szaturnusz Radix helyzetéből következik, valamint ahol éppen tranzitál nehéz, kényszeres helyzeteket teremt. Kihívás ez az átértékelésre, a változtatásra, a személyes Törvény újabb aspektusának felismerésére. Olyan lépések megtételére kényszeríti az egyént (a tudatot), amit az nem szívesen tenne meg.

A szaturnuszi négy periódus egyben a személyiségfejlődés első 28 évének archetipikus forgatókönyvét is felvázolja.
1. negyed [együttállás] (0-7 év; szimbolikusan a Kos, Bika, Ikrek szakasz).
2. negyed [kvadrát] (7-14 év; szimbolikusan a Rák, Oroszlán, Szűz szakasz).
3. negyed [oppozíció] (14-21 év; szimbolikusan a Mérleg, Skorpió, Nyilas szakasz): A problematikus serdülőkorral indul. Ebben az időszakban a végső fázisa kezdődik el az éntudat kialakulásának “rész-Ének” összeállása egésszé. Ezzel együtt a külvilággal való konfrontációk segítségével kialakulóban van a perszóna (személyes aspektusa), ám ez egyben az árnyékszemélyiség színre lépését is eredményezi.
4. negyed [kvadrát] (21-28; szimbolikusan a Bak, Vízöntő, Halak szakasz): A korai felnőttkor kihívásaihoz érkezik el a személyiség. A perszóna építésének egy újabb szakaszához érünk (a társadalmi aspektus). Felvállalja és fejleszti fő funkcióját és felismeri gyenge pontjait (inferior funkció). Céljai vannak, önmegvalósító törekvései növekednek, felvállalja önmagát. Ám közben a psziché dinamikájából következően a tudattalannal való szembesülés időszaka is előkészítődik.
Az első Szaturnusz visszatérés [együttállás]: A tudattalannal való szembesülés elkerülhetetlen. Itt már hangsúlyossá válik el az a belső integrációs folyamat, mely elkezdődik az Árnyék felismerésével, majd folytatódik az anya/apa komplexusok feldolgozásával (apáról/anyáról való leválás). Az anima/animus problémával való konfrontáció aztán elvezet a negyvenes évek (második oppozíció) „életközép válságáig” (midlife crisis).

A negyedek átlag 7 éves időtartama úgy is értelmezhető, hogy egy kiemelt tranzitponttól (a forrás) kezdve figyeljük meg a szaturnuszi szakaszokat. Az elkezdődött folyamat e szerint a logika szerint kb. 7 (14, 21) év múlva határpontokhoz (kihívás a változtatásra) érkezik.

Függetlenül attól, hogy van e előzménye a Radixban a tranzitnak vagy sem, amikor a Szaturnusz belép a Radix házaiba, azok jelentéstartalmát aktiválja. Ez nem feltétlenül tragikus. Sokkal inkább a struktúrateremtés lehetőségét (vagy kényszerét?) adja meg azon az életterületen ahol éppen tartózkodik. A lehetőség (v. kényszer) megszűnhet a ház vége felé közeledésével, egyben azonban új feladatokat jelöl ki (a következő ház).

Hatásai mindig hosszantartóak ezért minden esetben fokozott figyelemmel kell kísérni átvonulásait; az egyedi érzékeny pontokon túl, az Ascendens – Descendens tengelyt, az MC IC tengelyt, a Napot, a Holdat, a születési uralkodó(ka)t érintő szaturnuszi tranzitok a leginkább hangsúlyosak Valamint a saját fényszögpontjai (még az 5 és 10 évenkénti szextil és trigon pontok is figyelembe veendők itt). Tranzitjai hosszan előremutató pszichés folyamatokat indikálnak (pl. egy Szaturnusz visszatérés lelki hatásait sok estben csak 1-2 év múlva képes a tudat feldolgozni/integrálni).

Uránusz

Átlagosan 40″/nap. Egy jegyben kb. 7 évig tartózkodik. Átlag 84 év alatt járja körbe az Ekliptikát.

Tranzit hatásának időtartama: 2 hónap – fél év.

 •  1904 – 1912 Bak szakasz 8 év
 • 1912 – 1920 Vízöntő szakasz 7 év
 • 1920 – 1927-28 Halak szakasz 7 év
 • 1927-28 – 1934-35 Kos szakasz 7 év
 • 1934-35 – 1941-42 Bika szakasz 7 év
 • 1941-42 – 1948-49 Ikrek szakasz 7 év
 • 1948-49 – 1955-56 Rák szakasz 7 év
 • 1955-56 – 1961-62 Oroszlán szakasz 6 év
 • 1961-62 – 1968-69 Szűz szakasz 7 év
 • 1968-69 – 1974-75 Mérleg szakasz 7 év
 • 1974-75 – 1981 Skorpió szakasz 7 év
 • 1981 – 1988 Nyilas szakasz 7 év
 • 1988 – 1995-96 Bak szakasz 7 év
 • 1995-96 – 2003 Vízöntő szakasz 7 év
 • 2003 – 2010-11 Halak szakasz 7 év
 • 2010-11 – 2018-19 Kos szakasz 8 év

Az Uránusz 7 éves tartózkodása egy-egy jegyben kiválóan modellezi (időben megegyezve a szaturnuszi kör negyedeivel) az emberi élet ritmusát. 21 és 63 éves korunkban kvadrátot vet, 42 éves korunkban oppozíciót vet, saját radix helyzetére. Láthatóan korszakhatárokról van szó. Az uránuszi analógiákból következően e korszakváltások feszültségekkel, kényszeres változásokkal, függetlenedésekkel járnak egyrészt a radix értelmében (lokális determináció), másrészt azon életterület értelmében, amit a tranzitáló Uránusz érint. Mivel a 21 életév a felnőttkor küszöbének számít; az önállóvá válás igényét ill. esélyét is hordozza magában ez a tranzit.

A 42. életév a hirtelen ránk törő öregedés érzet időszakát indítja el. Ilyenkor pánikszerűen próbálunk mindent bepótolni, amit idáig elszalasztottunk („kapuzárási pánik”?). Váltani, újítani szeretnénk a magánéletünkben, a hivatásunkban, érdeklődési körünkben, stílusunkban, de ez csak a felszín. C.G. Jung erre az időszakra teszi az életközép körüli váltásokat; szemléletmód váltás, extrovertált/introvertált, anima/animus integrációs problémái. Mindez természetesen válsággal jár. A váltás, a függetlenedés, a megújulás uránuszi válságával. A stílusváltás, v. házastársváltás (válás) csupán „látszat megoldása” annak a lélektani szempontból archetipikus kihívásnak, ami ezt az időszakot jellemzi.

Az uránuszi függetlenedés, és változás más kiemelt radix pontoknál is jelentkezik. A tengelyeket (Asc-Desc, MC-IC), a Napot, az Ascendens urát, egy bolygócsoportosulást érintő fő fényszögű (erősorrend: együttállás, szembenállás, kvadrát, trigon, szextil) tranzitjaira oda kell figyelni. Megnyilvánulására valószínűleg jellemző lesz a váratlanság, de illúzió lenne azt hinni, hogy fellépésének nincs előzménye, esetleg apróbb jelzései.

Mint minden lassújárású planétánál, itt is érzékelhető a tranzit a gyökerek nélkül is, de logikus hogy egy a tranzit során megismétlődő planéta kapcsolat felerősíti a személyiség esetleges alapvető uránuszi jellemzőit. Egy-egy házba való belépése is változásokat jelölhet az adott életterületen.

Különösen kiemelt az Uránusz tranzit jelentősége, ha az Ascendens v. a Nap ura (v. egy stelliumé). Egy Vízöntő Ascendensű, vagy Napú személyiségnek értelemszerűen nagyobb az affinitása az uránuszi megnyilvánulások iránt. Figyelemre méltó időszak, amikor a tranzitáló Uránusz fényszög kapcsolatba kerül az általa uralt sarokponttal.

 

Neptunusz

Átlagosan 20″/nap. Egy jegyben kb. 14 évig tartózkodik. Átlag 168 év alatt járja körbe az Ekliptikát.

Tranzit hatásának időtartama: 2-3 hónap – 8-9 hónap.

 • 1901-02 – 1914-16 Rák szakasz 14 év
 • 1914-16 – 1928-29 Oroszlán szakasz 14 év
 • 1928-29 – 1942-43 Szűz szakasz 14 év
 • 1942-43 – 1955-57 Mérleg szakasz 14 év
 • 1955-57 – 1970 Skorpió szakasz 14 év
 • 1970 – 1984 Nyilas szakasz 14 év
 • 1984 – 1998 Bak szakasz 14 év
 • 1998 – 2011-12 Vízöntő szakasz 14 év
 • 2011-12 – 2025-26 Halak szakasz 14 év

A Neptunusz áthaladásai a Radix érzékeny pontjain nehezen értelmezhető időszakot jelölnek a személyiség életében. Az archetípus jellegéből adódóan a struktúrák lassú felbomlására, káoszra, érzékenységre, a kollektív tudattalan álomszerű manifesztálódásaira, irreális vágyódásokra, csalódásokra számíthatnánk. Ám ugyancsak analógiái közé tartozik a rejtőzködés, a ködösség, az elvontság, a bizonytalanság. Így valószínűleg csak az a személyiség érzékeli „direkt” módon e hosszan elnyújtott neptunuszi időszakot az életében, akinek kiemelt szerepet kap a pszicho-struktúrájában (Radix) e planéta (Ascendens ura, tengelyekkel való együttállás, Nap – Neptunusz v. Hold – Neptunusz fényszög, stb.).

Más esetekben a tranzitáló Neptunusz „hatása” rejtett marad, a személyiség mindennapjaiban nem feltétlenül jelenik meg értelmezhető objektív realitásként. Valószínűleg a Neptunusz analógiái az átvonulás ideje alatt csak a tudattalan szintjén jelentkeznek, és csak később érzékeli a személyiség a tudatosan – mintegy a belső történés folyományaként – a változást. A Neptunusz is a változás és az ezzel szorosan együtt járó válság planétája.

Milyen jellegű válságról beszélhetünk a Neptunusz kapcsán? A káosz, a lassú szétesés, a leépülés válságáról, amely a gyakorlatban a színfalak mögött zajlik. A Neptunusz küldetése, hogy megkérdőjelezze a mindennapok realitását, struktúráját és másfajta tudatállapot „realitása” felé mozdítson el bennünket. Ezt nehéz értelmezni, és talán még nehezebb azonosulni vele (bár ez nyilván nagyban függ a Radixtól). Kulcsszóként talán a már említett struktúra felbomlás, a rend megszűnése használható. Hatásmechanizmusa hasonló ahhoz, ahogy a lassú víz lassan alámossa a ház alapját és szétmállasztja a falait. Sarokházakba való belépésére, fő személyiségjelölőkkel való tranzitkapcsolataira különös gonddal kell odafigyelni.

A Neptunusz visszatérése saját Radix helyzetére az emberi életben értelmezhetetlen (168 év), de más fényszög-pontjain való áthaladása érdekes párhuzamosságot mutat a Szaturnusz és az Uránusz bizonyos nevezetes tranzitjaival. Az önmagával alkotott szextilje a Szaturnusz visszatéréssel eshet egybe (28. életév), a kvadrát az Uránusz önmagára vetett oppozíciójával (42. életév), oppozíciója az Uránusz visszatérésével (84. életév) esik egybe. Erős Radix pozíció esetén várhatóan átszínezi neptunuszi értelemben az egyébként is nehéz változásokkal teli időszakot.

 

Plútó

Átlagosan 14″/nap. Egy-egy jegyben 11-32(!) évig tartózkodik. Átlag 246 év alatt járja körbe az Ekliptikát.

Tranzit hatásának időtartama: 4 hónap – 1,5-2 év.

 • 1912-14 – 1937-39 Rák szakasz 25 év
 • 1937-39 – 1956-57 Oroszlán szakasz 18 év
 • 1956-57 – 1971-72 Szűz szakasz 15 év
 • 1971-72 – 1983-84 Mérleg szakasz 12 év
 • 1983-84 – 1995 Skorpió szakasz 11 év
 • 1995 – 2008 Nyilas szakasz 13 év
 • 2008 – 2023-24 Bak szakasz 16 év
 • 2023-24 – 2043-44 Vízöntő szakasz 20 év
 • 2043-44 – 2066-68 Halak szakasz 24 év

Ugyancsak változások időszakát jelölő átvonulásról van szó a Plútó esetében is. Ám itt a megmutatkozás radikálisabb, teljesebb, a mindennapokban is jobban érzékelhetőbb, mint a Neptunusz esetében. A plútói változás/válság ugyancsak a (régi) struktúrák, életformák megszüntetését hordozza magában, ám ez lebontás energikusabb, végletesebb és egyben egyfajta potenciális minőségi megújulást is magában hordoz. Piaget egy tanulási forma leírásában szemléletesen ábrázolja azt válsággal együtt járó gondolkodásbeli változást ami a Plútó sajátja is lehet.

A vízszintes vonallal jelölt folyamatot asszimilációnak nevezzük. Az asszimiláció azt jelenti, hogy van bennünk egy struktúra amivel megpróbáljuk megérteni a világot ill. egymást. Addig amíg a világ bonyolultsága belefér ebbe a struktúrába, azaz képesek vagyunk azt asszimilálni addig minden rendben van. Nehéz ezt az állapotot feladni, hiszen örülünk, hogy értjük a “világot” és benne önmagunkat. A személyiség fejlődésével a világ is egyre komplexebb lesz, ezért az asszimiláció is egyre akadozóbb lesz, és elvezet a válság hoz. ez a válság átvezet egyfajta megsemmisülésen, majd egy magasabb színvonalon egy új struktúra jön létre (akkomodáció), amivel egy ideig megint jól asszimilálhatjuk a világot. A “vízszintes fázisban” a világot asszimiláljuk, a “függőleges fázisban” mi változunk, hogy a világban élni tudjunk.

„Egyszer a világot emésztjük, másszor a világ emészt minket. Aki megakad valamelyik ponton, annak nagy baja lesz.” (Feldmár András)

Aki megakad, az ellenáll a plútói kihívásnak. A Plútó elvárja, hogy elhagyjuk az elavult, élettelen struktúráinkat, hogy felvállaljuk az éppen aktuális akkomodációs válságot, melynek végeredményeként egy a személyiség fejlődés aktuális szakaszának megfelelő tudati struktúra jöhet létre. A Plútó tehát transzformatív lelki energiákkal „bombázza” a pszicho-struktúrát átvonulásai alatt, amely átvonulások a sok retrográd mozgás miatt adott esetben egy évig is eltarthat (egy stelliumot, vagy annak fényszög-pontjait 2-3 évig is tranzitálhatja). Ne várjunk totális válságállapotot ezen időintervallum mindennapjaiban. Nyilván itt is lesznek hangsúlyosabb időszakok egy-egy “gyorsabban járó” planéta bekapcsolódása során.

Bár Plútó tranzit esetében sem feltétel, hogy „gyökere” legyen a radixban, mégis logikusnak látszik, hogy személyes érintettség esetén (Skorpió Ascendens, Skorpió Nap, fő aspektus személyi jelölőkhöz, stb.) felerősödik a hatása. Általános analógiáin túl – mint bármelyik másik tranzitáló planéta – rendelkezik speciális jelentéstartalommal is (lokális determináció), és ezt megőrzi átvonulásai során is. Lassú járású planéta lévén, jelentőséget kap a házcsúcsokkal való együttállása is (horizont házban való tartózkodás) – elsősorban sarokházak esetében.

Rapszodikus mozgású planéta, ezért önmagával alkotott tranzit fényszögeit nehéz lenne valamiféle ciklikus időtörvénybe beleerőltetni. Az emberi élet során a tranzitáló Plútónak általában szextil, kvadrát, legfeljebb trigon (esetleg oppozíció) jellegű aspektusa lehet saját radix állására. Ezekben az esetekben erős aktiválódásról beszélhetünk, különösen, ha a radix Plútó tengellyel vagy személyes planétával fényszöget alkot.

 

Tranzitok a komplexusok aktiválói

Komplexusnak nevezhetjük azokat a Radixbeli élettémákat, melyek különböző archetípusok (planéták) kapcsolódása alkot (pszichodinamikai konfliktus). Ezek a komplexusok első körben akkor konstellálódnak, amikor a gyermekkori hatások és/vagy a szocializáció során élményekkel telik meg a komplexus és megélési formák tapadnak hozzá. Több ilyen élettéma is létezik. Énkomplexus: a Nap konstellációja, különös tekintettel a lassan járó planéták (kollektív archetípusok) kapcsolódására; vagy az Anya-gyermek komplexus (a Hold és 4. ház konstellációja, itt is kiemelt figyelemmel a a kollektív archetípusokra. És így tovább.

Jellemzően egy un. „komplexus-mondat”, „komplexus-személy”, „komplexus-szituáció” aktiválja, feléleszti bennünk a komplexust (az élettémát). Lásd például: szaturnuszi mondat, szaturnuszi személy, szaturnuszi szituáció aktiválja azt a Radixban modellezett élettémát amiben a Szaturnusz hangsúlyosan jelen van. Ám ugyanezt a komplexus aktiválódást egy Szaturnusz-tranzit is kiválthatja.

Szabályszerűnek mondható, hogy ha az éppen aktiválódó komplexust nem sikerül tudatosítani, akkor az kivetül (belső konfliktusból külső konfliktust csinálunk). Ha a Radix tulajdonosának sikerül a komplexusos helyzettel kapcsolatba lépnie, ill. felelősséget vállalnia érte, akkor előfordulhat hogy tudatosan éli meg a komplexust kifejező planéta aktiválódásokat. Ha a planéták által jelzett archetipikus konstellációkat sikerül tudatosan megélni és formába önteni, akkor a komplexusban lekötött energia erővé válhat, és új viselkedésformákra nyílik lehetőség.

„A komplexusok nemcsak formáltak bennünket, hanem újra meg újra felélednek, ’beugranak’. Egy kapcsolatélménytől, amely a komplexushelyzetre emlékeztet, egy álomtól vagy fantáziaképtől új életre kel a komplexus. Ez azt jelenti, hogy aránytalanul hevesen reagálunk a helyzetre, ugyanis nemcsak az adott helyzetre válaszolunk, hanem életünk mindazon helyzeteire, amelyek oly végzetesen hasonlóak ehhez az egyetlen szituációhoz. Felfogóképességünk is megzavarodik, mert a komplexus fényében érzékelünk, és ami nem tartozik a komplexusepizódhoz, azt egyszerűen meg sem látjuk. Ebből adódik sztereotip stratégiánk, amelytől azt várjuk, hogy segítsen boldogulni ezzel a helyzettel.” (Verena Kast)

Felhasznált irodalom: S. Arroyo, B.A. Mertz, C.G. Jung, Verena Kast.

Share This