A szerző írásai a pszichológiai asztrológia alapmunkáinak számítanak. A bővebb ismertetőben egy-egy részletet is közlök négy szakmunkából kedvcsinálóként és biztatásként az elolvasásukra.

Asztrológia, pszichológia és a négy elem

© Bioenergetic Kft. 1999, Piliscsaba
Fordította: Márton Ferenc

A modern asztrológiának ez az elismert klasszikusa kétségkívül úttörő jellegű mű. Az asztrológiai pszichológia képében új tudományágat alapított meg. A szaktanácsadók és a nagyközönség számára egyaránt sokrétűen és megbízhatóan hasznosíthatóvá válik az asztrológia az energiának azzal a kifejezési rendszerével, amelyet a könyv ismertet. Mint a Library Journal című folyóirat megállapítja: „A mű az asztrológiai alapelvek átfogó szintézisét nyújtja, mivel túllép az egyes tudományterületek határain.” A könyv az asztrológiát a modern pszichológiával kapcsolja össze, és elmagyarázza, hogyan lehet az asztrológiát gyakorlati módszerként az egyénnek a kozmikus erőkhöz fűződő viszonya megértésére használni. Közérthetően bemutatja, hogy az energiáknak a valóban helytálló megismerésével hogyan kell átfogalmazni az asztrológiát. Gyakorlatias útmutatást kapunk az asztrológiai tényezők minden korábbi módszernél mélyrehatóbb értelmezéséhez. A könyv az Asztrológia Díját nyerte el a Brit Asztrológiai Társaságtól.

Részlet a könyvből

a pszichológiai asztrológia szerint a bolygók három csoportra oszthatók…

„Az első csoportot az alapvető személyiségi tényezők alkotják: a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Mars. Ezek az égitestek jelzik, hogy mely erőket vagyunk képesek tudatosan irányítani vagy befolyásolni egy bizonyos mértékig. Ugyancsak ezek az égitestek határozzák meg az egyén legszembetűnőbb személyiségjegyeit és az őt irányító legerősebb késztetéseket. Mindenkiben megvannak az egyéniség és az önazonosság érzetei (Nap); az előre beprogramozott spontán reagálási módok (Hold); az érvelési és beszélgetési képességek (Merkúr); a szeretet adása és kapása, a meghitt kapcsolatok iránti igény (Vénusz); a cselekvéshez, a határozott fellépéshez, a szexuális hódításhoz szükséges hajtóerő (Mars).

Ezen alapvető személyiségtényezők mögött a Jupiter és a Szaturnusz közösen kialakított hatást kifejtő faktorai állnak, amelyek motivációs jellegűek. Bár ez a két bolygó egyes konkrét késztetéseket képvisel, azokon túlmenően a létezés mélyebb mozzanatait is megjelenítik, nevezetesen a tudatos (Jupiter) és a tudatalatti (Szaturnusz) szükségleteket. Kettőjük közösen vett jelentéstartalma arra a hatásukra tartalmaz utalásokat, amely befolyásolja az egyént, hogy az egyáltalán hogyan áll hozzá a világhoz és a társadalmi beilleszkedéshez. Ez a két bolygó képviseli a stabilitás, a hagyománytisztelet és a biztonság érzéseinek mélyebb gyökereit (Szaturnusz), valamint a jövőről alkotott fogalmakat, a kalandvágyat, a kockázatvállalási készséget és a személyiség fejlődését (Jupiter).

A harmadik csoport az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót foglalja magában. Ez a csoport szimbolizálja az életmenet módosulásait előidéző legrejtettebb tényezőket, a tapasztalás transzcendens dimenzióit, valamint azokat a legkifinomultabb energiákat, amelyekhez hozzá vagyunk hangolódva. Ezek az erők az inspiráció, a villanásszerű rádöbbenés, az inspiráció, a születésünktől fogva magunkban hordozott és soha külön meg nem tanult tudás, a mindenségben való feloldódás iránti vágy, a legmélyebb benső lényegünk tökéletesítése iránti erős késztetés révén hatnak a tudatosságunkhoz közelebb állórétegeinkre. Ha ezek az energiák mozgásba jönnek, olyankor életünk megszokott menete felbolydul és gyors ütemben megváltozik. Összességében erről a három bolygóról az mondható el tehát, hogy a transzperszonális faktorokkal és a mindannyiunk életében szerepet játszó transzformatív, átalakító energiákkal vannak összefüggésben.

Ha az égitesteknek ezt a három csoportját aszerint szemléljük, hogy egy egységes energiarendszert alkotnak, azt állapíthatjuk meg, hogy az asztrológus egy teljes és átfogó személyiségelméletet és pszichológiai működési sémát állíthat fel belőlük – olyan koordináta-rendszert, amely egyfelől a biztonság, a szeretet és a kreativitás iránti igények, másfelől az önmegvalósítás, a változások, a fejlődés és a transzcendencia felé való szüntelen törekvés összjátékát fogja össze. Ha az egyént és általában az életet a lényegi energiák felől figyeljük, onnan nézve az elme és a test egymásra kölcsönösen ható, eleven energiamezőknek látszik, nem pedig nehézkes mechanikai szerkezetnek. Az ember teljességének megértése új utakat nyit meg egy új asztrológia, vagyis az élet törvényszerűségein alapuló tudomány előtt.”

Asztrológia, karma és átalakulás

© Bioenergetic Kft. 2000, Piliscsaba
Fordította: Veres Kinga, ISBN 963 9343 07 2

Arroyo új könyve a jungi pszichológia és a keleti filozófia egyesítésének tökéletes példája a humanisztikus asztrológia keretei között. Figyelemre méltó a sokrétű gondolatok egyszerűsége és tisztasága; még a kezdő számára is a megértés gazdagságát nyújtja… és jelentős pszichológiai alapokat kínál az asztrológia megértéséhez.  (Library Journal)

Nagyon jól és tömören, modem nyelvezettel megírt, nyílt és tiszta asztrológia. Az egyik legjobb modem szakmunka. (CAO Times)

Arroyo fantasztikus munkát végzett az Asztrológia, karma és átalakulással. Ez a könyv növelni fogja a tudatosságot az asztrológia terén. Őszintén üdvözlöm könyve tudatosságának mélységét és szellemi meglátásait. (Isabel Hickey, A kozmikus tudomány írója)

Minden eddig olvasott asztrológiakönyvnél jobbnak tartom. Rendkívül jelentős anyag, nagyon érthető és gyakorlatias nyelven; ezért diákjaim számára föltétlenül kötelezőnek tekintem e könyvet. (Robert S. Kimball – asztrológiakutató és tanár)

Nem kitaláció, vagy mesterséges koholmány, amikor Arroyo a horoszkópról mint a lélek jelenlegi karmikus állapotáról beszél. Semmi erőltetettség. Az asztrológiai elvek magyarázatai harmonikusan áradva következnek egymásból. Valóban nincs egyetlen mondat vagy gondolat sem a könyvben, amely ne lenne őszinte, értelmes és méltó az emberi lét csodájához. E minőség mögött kiváló, alapos asztrológiai tudás rejlik. Nagyszerű könyv, ajándék az asztrológia számára. (Lore Wallace – Astrology Now)

Részlet a könyvből

a Szaturnusz jelentése az egyéni horoszkópban igen összetett lehet…

„… de a Szaturnusz jegyével és házhelyzetével kapcsolatban van néhány konkrét jellemző vonás, amelyet felvázolhatunk. A Szaturnusz fényszögeivel később foglalkozunk. A Szaturnusz jegy szerinti helyzetét talán a Szaturnusznak otthont adó jegy eleme és minősége alapján tudjuk a legkönnyebben értelmezni.(…) A Szaturnusz jelentése a következőképp foglalható össze a jegyek minőségi elosztásában:

Kardinális jegyekben: A Szaturnusznak itt energiáinkkal való gazdálkodásunkhoz és az energiák felhasználásához van köze. Az aktív energia közvetlen kifejezése (mind víz-, mind föld-, levegő- vagy tűz-elem esetén) rendszerint akadályozott vagy visszafogott. A Szaturnusz itt azt jelzi, hogy stabilizálni kell a jegy jelezte önkifejezési formát, és erőfeszítések árán fejlesztenünk kell az adott minőséget.

Szilárd jegyekben: Itt a Szaturnusz majdnem mindig erős akaratosságot és merev szokásformákat jelez, amely megakasztja az élet szeretetenergiáinak áramlását. Ilyenkor az életerő lényegének, legbensőbb önmagunknak és vitalitásunknak kifejezésmódját kell átalakítanunk. Gyakran hiányzik a bizalom, az igazi adni vágyás és a szeretet. Ezt természetesen lehet kompenzálni, de a hajlam akkor is jelen lesz. Ez erős általánosításnak hangozhat, de kérdezzük csak meg magunktól: »Találkoztam valaha olyan emberrel, akinek a Szaturnusza a Bikában, Oroszlánban, Skorpióban vagy a Vízöntőben áll, és őszintén adakozni vágyó ember, aki érzelemkifejezésében spontán és rugalmasan eleget tesz mások igényeinek?« Valószínűleg kevés ilyen emberrel találkoztunk.

Labilis jegyekben: A Szaturnusz itt mentális sémáink és gondolkodásmódunk átstrukturálásával kapcsolatos. Az értelem ilyenkor gyakran negatív gondolatokra hajlik, aggodalomra és önfejűségre, amelyek múltbeli életekben kapott nevelésben vagy beidegződésekben gyökereznek. Ez esetben gondolkodásmódunkat, valamint mindennapi élményeink megértésére és rendszerezésére fordított mentális energiáink felhasználását kell átalakítanunk.

Néhány további elv felvázolásának segítségével tovább is haladhatunk a Szaturnusz értelmezésében jegy-, illetve házhelyzete alapján. A következő jellemzések mindegyike könnyen használható egyéni horoszkópokra. Alkalmazásuk a Szaturnusz házhelyzetének vizsgálatakor különösen értékes, mert az egyes jelentések ilyen szempontú vizsgálat esetén a legnyilvánvalóbbak. Ez azért van így, mert minden egyes házhoz egy adott élmény terület rendelhető hozzá, amelyet legtöbben azonnal fölismerünk. Ennek az elvnek a Szaturnusz jegyhelyzetére történő alkalmazása azonban már nagyobb éles látást igényel, valamint mélyebb lelki természetünk és energiaáramlásaink komolyabb ismeretét.

a) A születési képlet Szaturnusza jelzi, hol vagyunk túl merevek és ridegen énközpontúak, így ezen az életterületen szélsőséges módon próbáljuk fegyelmezni magunkat; itt gyakran védekezően reagálunk, mert a negatív szemlélet hálójában vergődünk. Ezért e területen kemény leckéket kapunk, amelyek lerombolják védekező és egocentrikus viselkedésünk falait.

b) Ahogy egy spirituális tanító írja, »A kötelesség és a felelősség (Szaturnusz) azok a gátak, amelyek kordában tartják az elmét.« Ezért a horoszkópunkban azon a területen, ahol a Szaturnusz áll, azokat a karmikus kötelezettségeinket és felelősségeinket tapasztaljuk meg, amelyek segítenek értelmünket és vágyainkat fegyelmezni. Ez a fegyelem pedig segít felelősséget vállalnunk cselekedeteinkért, vágyainkért és az e területen kavart bonyodalmainkért. Egy ideig ezt a fegyelmet frusztrációként vagy gátlásként élhetjük meg, de ahogy ezt minden tanácsadónak és pszichoterapeutának tudnia kell – a frusztráció terápiás hatású lehet, mert (visszavezeti az embert önmagához és) ezáltal lehetősége van egy olyan benső erő kifejlesztésére, amely saját legmélyebb forrásaiból táplálkozik.

c) A horoszkópban a Szaturnusz egy nagyon érzékeny pontot is jelez, egy olyan életterületet, ahol komoly, lelkiismeretes és hatékony hozzáállással igyekszünk legyőzni korlátainkat. (Vagy az adott életterületen falakat építünk magunk köré önvédelemből, ezzel az évek során elmélyülő negatív szemlélet útját biztosítva.) A Szaturnusz jelezheti, hol kínoz minket kisebbségi komplexus, félénkség vagy szorongás, amelyek végül neheztelést és keserűséget okoznak, ha a kihívásoknak nem sikerül megfelelnünk. Azonban, ha hajlandók vagyunk a jelzett területen egy új struktúra és magatartás-készlet felépítésére, akkor a Szaturnusz helyzete megmutatja, hol élhetjük meg egész életünk legmélyebb megelégedését.

d) A Szaturnusz helyzete a minket fogva tartó gravitációs erőről is árulkodik; hol élünk meg egy élményt súlyosnak és fontosnak, és hol érzünk emiatt sokszor késztetést, hogy keményebben dolgozzunk biztonságunk és stabilitásunk megteremtésén. Ezen a területen rendkívüli erőfeszítések és még több felelősség vállalása árán, minden félelmünk és szorongásunk ellenére muszáj alkalmazkodnunk az élet gyakorlati kívánalmaihoz.

e) A Szaturnusz helyzete arról is vall, hol vagyunk különösen érzékenyek a társadalmi normákra és elvárásokra, hol van szükségünk társadalmi elismerésre és/vagy hol akarunk megfelelni az elismerés vagy siker egy bizonyos szintjének. Sokszor úgy cselekszünk, mintha teljesen elutasítanánk az adott terület társadalmi szerepeit és normáit, de ezt a viselkedést ne értelmezzük mindig szó szerint, minthogy valójában a jelzett területen várható kudarctól való félelmünkben viselkedünk így. Minthogy ezt a területet olyan nagyon fontosnak érezzük, elképzelhető, hogy inkább teljesen ki akarjuk kerülni vagy elutasítani, mint hogy szembenézzünk félelmeinkkel, és vállunkra vegyük a ránk mért terhet.”

Kapcsolatok és életciklusok

© Bioenergetic Kft. 2000, Piliscsaba
Fordította: Márton Ferenc, ISBN 963 9343 02 1

Arroyo könyve életünk talán legfontosabb területéről, az emberi kapcsolatokról szól. az asztrológiának külön ága, a szinasztria foglalkozik a kapcsolatok vizsgálatával. A horoszkópok összevetésén alapuló módszer Arroyo rendkívüli egyéniségén és sok évdizednyi tapasztalatán átszűrve olyan közvetlenül elevenedik itt meg, mintha magunk is ott ülnénk az előadáson és hallgatnánk őt.

Amit Stephen Arroyo elénk tár, az tulajdonképpen az egyetlen új asztrológiai megközelítés az utóbbi évtizedekben. (Dr. Arthur D. Cain)

Stephen Arroyo népszerű író, és ennek számos oka van. Holisztikus szemléletét tisztán és világosan adja elő, és úgy mutatja be az asztrológiát, hogy az minden olvasóját személyesen megérintse. Arroyo könyvei nem tartalmaznak bonyolult absztrakciókat. Az asztrológia hagyományos szimbolikája úgy jelenik meg bennük, hogy mindannyian azt érezhessük: közvetlenül kapcsolódik az életünkhöz. Arroyo érdemei közt ki szokták emelni, hogy a tradicionális asztrológia kifejezésrendszerét összhangba hozta a modern pszichológia szakkifejezéseivel. De hát ezt mások is megtették. Amit azonban mások nem tettek meg: Arroyo mindezt a hétköznapi emberi kommunikáció nyelvével is összhangba hozta – olyan természetes kifejezésmóddal, amelyet bármelyikünk használ az egyszerű telefonbeszélgetésekben vagy egy csésze kávé mellett. Erre csak Arroyo képes, és csak a Kapcsolatok és életciklusokban. (F. Richard Nolle, Horoscope Magazine)

Ez az asztrológiai könyv merőben újszerű, mert sikerült úgy megvalósítania a formabontást, hogy közben semmit sem veszített a hitelességből. Arroyo remekül ír, könyve a téma tökéletes ismeretét bizonyítja. … Gyakorlati tudnivalók egész sokaságát találjuk benne. (Prediction Magazine, Anglia)

Stephen Arroyo ismét kitűnő könyvvel jelentkezett. Stílusa eleven és könnyen követhető. Olvasás közben szinte úgy éreztem, mintha ott ülnék az előadásán. Stephen Arroyonak kifinomult érzéke van az asztrológiához, szaktudása gyakorlatias, előadásmódja minden erőlködés nélkül érthető. Aki ismeri korábbi műveit, az most sem fog csalódni. Ha valaki mégsem olvasta volna még a többi kötetét, ez a könyv felkelti benne az érdeklődést irántuk. (RocheIle Gordon, Mercury Hour Magazine)

Korábbi művei Arroyot a legnépszerűbb és a legtekintélyesebb asztrológiai szakírók egyikévé avatták. Ha netán valaki amiatt aggódott volna, hogy nem képes tartani a magas színvonalat, az megnyugodhat, mert a Kapcsolatok és életciklusok minden szempontból egyenrangú Arroyo előző könyveivel. Mindenkinek szívből ajánljuk! (A Kanadai Asztrológusok Közösségének Közlönye)

Részlet a könyvből

Az összevetés egyik fő szempontrendszere a Naphoz és a Holdhoz kötődik…

„A Napot és a Holdat egy párnak kell tekintenünk. Polaritást képeznek – egész természetünk, egész személyiségünk pozitív és negatív pólusát, és így különösen hasznosak két ember összeillőségének felmérésében, ha az igazán szoros intimitást nézzük. De a kompatibilitásnak is különböző fajtái vannak. Ha az üzleti élet céljaira végezzük a szinasztriát, nem igazán van szükség olyan széles körű összeillésre, mint amilyenre házasság vagy együttélés szempontjából. (…)

Mivel a legtöbben az olyan szinasztria iránt érdeklődnek, amely alkalmas a legkomplexebb kapcsolat (ez mindig a férfi és a nő közössége, mivel ebben a két kozmikus polaritás van kölcsönhatásban és él együtt a mindennapokban) vizsgálatára, a Napra és a Holdra kell figyelnünk. Tapasztalataim szerint ha kompatibilisak a Nap-jegyek, akkor az valóban jó. Ezt mondják az alapfokú kis tankönyvek is, és én azt mondom, hogy jó dolog, de nem nélkülözhetetlen a jó kapcsolathoz. Ideális esetben legalább az egyik, tehát vagy a Nap, vagy a Hold harmóniában van a másik személy Napjával. Vagyis (ideális esetben) legalább egy harmonikus kölcsönhatás fennáll az egyik személy Napja, illetve a másik személy Napja vagy Holdja között. Lennie kell valami ilyennek. Nem kell ennek pontos fényszögnek lennie. Elég, ha kompatibilisak az elemek. Például ha az egyik személy Napja az Ikrekben van és a másik személy Holdja a Vízöntőben; ott már kommunikáció áramlás történik, odafigyel egymásra. Kompatibilis Nap-Hold fényszögek vagy Nap-Nap fényszögek esetén közös identitás tapasztalható. Azonosulunk a másik személlyel és annak természetével.

A Hold fényszögei (különösen a Hold-Hold fényszögek, úgymint a Hold kvadrátja a Holddal, a Hold szextilje a Holddal, vagy hogy mennyire illik össze az egyik személy Holdja a másik személy Holdjával elemek szempontjából, még ha nincs is semmilyen pontos fényszög) különösen fontosak az együttélési szituációkra nézve. Egész gyakran látok olyan embereket, akiknek az összevetésben a legtöbb területen nagyon-nagyon összeillő a képletük – a fényszögek akár 80%-a harmonikus -, de Hold-Hold kvadrátjuk vagy Hold-Hold kvinkunxuk van, és sok a gondjuk az együttélésben. Néha szuper jó barátai vagy nagyszerű szeretői egymásnak, és minden remekül megy nekik, de nem tudnak egymással élni. Gyakran előfordul, hogy szétköltöznek, de aztán hosszú évekig fenntartják a kapcsolatot.

És ez olyan emberekkel is megtörténik, akik házastársak, és akiknek az említettek közül valamilyen nehéz Hold-fényszögük van, és megállapították, hogy nem tudnak egymással élni – főleg mert a Hold mutatja a mindennapos hangulatainkat, a sokféle behatásra adott hétköznapi reagálási módunkat. És ha partnerünkhöz képest teljesen eltérően vagy azzal ellentétesen reagálunk, akkor elkezd elegünk lenni egymásból – ezek egészen pici bosszúságok, amelyek azonban egyre jobban felhalmozódnak, mígnem hatalmas érzelmi feszültség alakul ki. Ilyen esetekben nem érezzük magunkat jól az illetővel. Láttam eseteket, amelyekben házaspároknak a képletük összevetése alapján igazán jó barátoknak kellett volna lenniük, és mégis szétköltöztek; néha még el is váltak, néha nem. Gyakran úgy alakult, hogy a további életükben megtartották egymással a kapcsolatot, mégpedig jól, harmonikusan.”

A horoszkóp értelmezése

© Bioenergetic Kft. 2000, Piliscsaba
Fordította: Márton Ferenc, ISBN 963 8120 91 6

Stephen Arroyo azokat a kiindulási pontokat használja, azokat a megközelítési módszereket alkalmazza, amelyeket világszerte olvasók ezrei a leggyakorlatiasabbként fogadtak el a szerző korábbi könyveiben. Ez az úttörő jellegű mű kielégíti a könnyen megérthető, pontos és szemléletes iránymutatás iránti igényeket. mindezek eredményeképpen jobban meg fogjuk érteni önmagunkat és másokat.

… biztosan klasszikussá válik… Stílusa tömör, magyarázatai szemléletesek… Egyaránt kiváló azoknak, akik csak most ismerkednek az asztrológiával és önmagukat keresik benne, illetve azoknak, akik már meglévő tudásukat kívánják gyarapítani. (Aquarius Rising)

Mondjuk ki egyenesen: ennek az írónak a könyvei majdhogynem a tökéletesség szintjét érik el. (SSC Booknews)

Pontosan ez a könyv kell azoknak, akik a horoszkóp értelmezésével ismerkednek… Arroyo azt hangsúlyozza, hogy a horoszkóp teljes megértése csakis holisztikus megközelítéssel érhető el… nemcsak kezdők, hanem tapasztalt szakértők számára is remek segítséget nyújt a horoszkóp értelmezésében. (Astro News)

A gyakorlottabbak kézikönyvként használhatják, a megtanult tételeket gépiesen alkalmazó kezdőket pedig rávezeti az önálló, egyéni látásmódra. Az áttekinthetőség a kulcs: nem vész el a lényeg a bonyolult módszerek alkalmazásakor elkerülhetetlen aprólékosság miatt, hanem a horoszkóp mögött rejlő ember egyéniségét ragadja meg… Jól megszerkesztett, szakmailag tökéletes és közérthető mű. (The Astrological Journal, Anglia)

Részlet a könyvből

Aki még csak a kezdetén jár asztrológiai tanulmányainak…

„.. az könnyen megretten egy születési alap-horoszkóp értelmezési lehetőségeinek hatalmas számától. Fontosak és mindenképpen választ érdemelnek az olyan kérdések, mint például »Mire is összpontosítsak?« vagy »Mire tegyem a hangsúlyt a konzultációk szűkre szabott idejében?« Az asztrológiai szakirodalom ezen a téren kevés út jelzővel szolgál, csak hiányos és vázlatos válaszokkal találkozhatunk. Korábbi könyveimben igyekeztem legalább nagyjából tisztázni ezeket a problémákat, a jelen könyvnek pedig már a szerkezeti felépítése is utalásokat tartalmaz arra, hogy a horoszkóp különböző faktorai közül melyik milyen súllyal esik latba.

A könyvben fokozott figyelmet fordítok a négy elemre, mert ezek jelenítik meg az asztrológia által vizsgált alapvető energiatípusokat, illetve hogy egy képletben a “személyes” bolygók milyen jegyben melyik elemhez kapcsolódva – helyezkednek el. A külső bolygók (az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó) nem kapnak különösebb hangsúlyt, kivéve ha valamilyen oknál fogva erős hatást gyakorolnak a vizsgált személyre, például a személyi bolygókkal alkotott egyes fényszögeik vagy bizonyos ház-állásaik esetén. Nagyon gyakran tapasztaltam, hogy kezdők túl nagy jelentőséget tulajdonítottak például az Uránusz jegyének vagy két külső bolygó egymás közti fényszögének, mert nem tudták, hogy ez a fényszögállás akár egymástól többévnyi eltéréssel született emberekre is egyformán vonatkozik, hiszen a külső bolygók lassan mozognak.

Az ilyen tényezőknek persze nemigen lehet olyan hatásuk, amitől az ember egyedivé válna, legfeljebb ha ráerősít erre a hatásra valamelyik személyes bolygó vagy az Aszcendens. A horoszkóp lényegének megértését és gyakorlati felhasználását célzó pontos iránymutatások összeállításában tehát nincs értelme ilyen részletekkel foglalkozni. Az asztrológiában mindenképpen az öt személyes bolygóra (a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Mars), valamint az Aszcendensre kell összpontosítani, a többi tényező ezekhez képest csak másodlagos, és legfeljebb színezik, módosítják az említett elsődleges tényezők által rajzolt képet.

Például ha a Neptunusz konjunkcióban áll az Aszcendenssel vagy annak ellenpontjával, a Deszcendenssel, akkor a Neptunusz a személyiség és az energiamező lényegi tényezőjévé lép elő, de nem az lesz itt fontos, hogy melyik jegyben áll, hanem az, hogy hogyan kapcsolódik a képlet lényeges pontjaihoz, illetve hogyan illeszkedik bele a horoszkóp egész struktúrájába. Vagy ha egy képletben az Uránusz vagy a Plútó közeli együttállást alkot a Nappal, ennek a személynek igen erős Uránusz- vagy Plútó-hangoltsága és -tudata lesz, de ez megint csak nem e két távoli bolygók jegyállása miatt van, hanem a közeli fényszög miatt fölerősödő rezgésük intenzitása okozza.

A személyes bolygók jelentőségének megfelelően e könyv legnagyobb részét azok az iránymutatások teszik ki, amelyek segítenek ezen bolygók, valamint a Szaturnusz és a Jupiter jegyállásának értelmezéséiben. Egy pillanatra sem tévesztjük szem elől az asztrológia energia szempontú megközelítését, ezért megfelelő iránymutatást nyújtunk az állatövi jegyekhez kapcsolódó elemek, valamint a bolygóállások elemi vonatkozása tekintetében is.”

Stephen Arroyo
1946.10.06. 17:35, Kansas City/MO, USA (39N06, 94W35), Zónaidő: -06
Mérleg Nap (13°06’), Vízöntő Hold (23°42’), Kos Ascendens (7°02’), Bak MC (3°50’)

A pszichológiatudomány Master of Arts fokozatával rendelkezik, és Kalifornia államban oklevelet szerzett házassági és családi tanácsadói tevékenységre. Elismert asztrológiai szaktanácsadóként 1970 óta működik. Járatos a pszichoterápia, a természetgyógyászat, a jóga és több más transzformatív tudomány módszereiben. Az USA nyugati partvidékének számos iskolájában és szakintézetében, köztük a JKF University és a Sacramento City College katedráján tanított asztrológiát, polaritásterápiát és egyéb gyógyászati tudományokat. Több tucat szakcikket publikált különböző asztrológiai magazinokban és szakfolyóiratokban. Tudományos fokozatát elnyerő diplomamunkája az asztrológia és a pszichológia szintéziséről szól, a Brit Asztrológiai Társaságtól az Asztrológia Díjat kapta meg érte.

Share This