JA témakörök

a négy témakör ismertetője és részletes tematikája
 | Oktatás | JA témakörök

1. (alap)témakör: Személyiség analízis

A születési képlet jungiánus asztrológiai vizsgálata

Az 1. (alap)témakör kezdők, újrakezdők és haladók számára egyaránt fontos bevezető a jungiánus szemléletű asztrológia világába. Mindezt gyakorlatorientáltan, sok-sok radix elemzéssel, a készségszintű jungiánus asztrológiai (JA) horoszkóp elemzés elsajátítása érdekében.

Az oktatáson résztvevők megismerkednek a jungi mélylélektan asztrológiai modelljének elemeivel. Ilyen(ek) a személyiség érintkezési felülete, a perszóna, a nyilvános én; a tudatos én; az árnyék; a tudat közeli rétegek; illetve a személyes tudattalan; az animus, ill. anima, mint a tudattalan ellenkező nemű lélekképei; a kollektív tudattalan archetípusai; a rétegekben való gondolkodás: az „astrolayer módszer” gyakorlati bemutatása; komplexus v. élettéma vizsgálatok.

A mélylélektani iskolák, akárcsak a jungiánus asztrológia a lelki élet működését mind a konfliktusmodell segítségével, tehát az ellentétes erők küzdelmével írják le. Ezen belül is a legjelentősebbnek azokat a konfliktusokat tartják, melyek a tudattalanban alakulnak ki. Minél mélyebb lelki rétegekből származnak a komplexus erői, jelentőségük annál nagyobb, és ha a tudattal kapcsolatba kerülnek, arra nagyon erősen hatnak. Ezért a tematika része a pszichoenergetikai törvények a jungiánus pszichológiában; a tipikus energetikai folyamatok a pszichében; a konfliktusdinamika (komplexus) szerepe a jungiánus asztrológia önismereti modelljében. Komplexus – konfliktusdinamika – fényszög. Foglalkozunk a komplexus formai és tartalmi vonatkozásaival (a belső mag és az ahhoz társuló asszociációs szféra); a konfliktusdinamika négy fő formájával (szembekerülés, kivetítés, azonosulás, teljes tudatlanság); továbbá a férfi elvű és női elvű kollektív archetípusok szerepével a konfliktusdinamikában és a konfliktusdinamika tudat közelivé válásának jungiánus asztrológiai értelmezésével.

Felnőttkorra kialakul az árnyék, mely feldolgozatlanságában egyfajta erőtartalék. S ezzel elkezdődhet az úgynevezett „árnyékmunka”. Az árnyékkal való munkának az ego teherbíró képességéhez igazodva kell történnie. Az önismeret (önvizsgálat, önelemzés, önnevelés) egyik fő területe az árnyékkal való küzdelem. Fontos tehát megismerni az Árnyék fogalmát és jelentőségét a jungi mélylélektanban (irányt ad, energetizál, elzár); az Árnyék összetevőit (személyes árnyék, kollektív árnyék, archetipikus árnyék) a jungiánus asztrológiában; az Árnyékkal kapcsolatos tipikus félreértéseket az általános asztrológiai gyakorlatban és kommunikációban, valamint az úgynevezett „árnyékmunka” fő fázisait, ill. a különböző árnyéktípusokat; és a projekció jelenségének jellemzőit és jungiánus asztrológiai vonatkozásait.

1. témakör tematikája

Jungiánus asztrológiai bevezető: a psziché szerkezete és dinamikai törvényszerűségei C. G. Jung rendszerében. Az jungiánus asztrológiai szemlélet alapvetései. A jungiánus asztrológia önismereti modelljének elemei, és szerepük a jungi értelmezési keretek között. Rétegszemlélet. Planéták, mint archetípusok, planéták, mint a psziché elemei. Besorolásuk, személyes és kollektív jellegük. Elhelyezkedésük a rétegszemlélet alapján. Jegyek: dinamikai és elemi meghatá­rozottságukból következő analógiák. Házak: analógiáik, poláris szerepük, jelentőségük a jungiánus asztrológiai modellben. Pszichodinamika. Fényszögek a jungiánus asztrológia rendszerében. Elemi és nevezetes fényszögek. Fényszögsorozatok; élettémák, komplexusok. A fényszögek szabályszerűségei a rétegszemlélet alapján. Kölcsönös és egyirányú fényszögek. A kollektív archetípusok komplexusalkotó szerepe a fényszögsorozatokban.

Az elemi eloszlás jelentősége. A súlyozott eloszlás csoportosítási szempontjai. A domináns és az inferior minőség szerepe. Súlyozott eloszlás a házakban.

A Nyilvános Én szerepe a pszichében. Analízise a jungiánus asztrológiában (Asc). Az Asc, ill. a Desc ura és konstellációja. Az Asc-Desc tengely aspektusainak jelentősége.

A Progresszió iránya, szerepe a pszichében. Analízise a jungiánus asztrológiában (MC). Az MC, ill. az IC ura és konstellációja. Az MC-IC tengely fényszögei.

A tudat és alkotórészei, a tudat funkciói, az identitás, az ego, az ún. Én-komplexus. A Nap konstellációja (pozíciója az adott élettémában). Az ego ektopszichés, ill endopszichés jellegű percepciós és kommunikációs eszközei, az én-közlés eszközei (a tudat alkotórészeként). A Merkúr konstellációja (pozíciója) az adott élettémában.

A tudat közeli női elvű személyiségalkotó elemek (archetípusok). Az anima fogalma és jelentősége. Nőképek és női szerepek. Ösztönös reakciók, komfortérzet, alapvető érzelmi állapot és egy adott nőkép / női szerep analízise a Hold és konstellációi értelmezésével. A Hold pozíciója az adott élettémában. Az Erosz, a stílus, a kapcsolatkészség és egy adott nőkép / női szerep analízise a Vénusz és konstellációi értelmezésével. A Vénusz pozíciója az adott élettémában.

A tudat közeli férfi elvű személyiségalkotó elem (archetípus). Az animus fogalma és jelentősége. Férfiképek és férfi szerepek. A hajtóerő (libidó, drive), az önérvényesítés, az agresszió és egy adott férfikép / férfi szerep analízise a Mars és konstellációi értelmezésével. A Mars pozíciója az adott élettémában.

A kollektív tudattalan férfi elvű archetípusai és erőtéralkotó szerepük egy adott élettémában (komplexusban). A támogató, megerősítő (felértékelő) férfi elvű archetípus, azaz a Jupiter konstellációja és szerepe az adott élettémában. Az elváró, szabálykövető, keretek közé szorító (leértékelő) férfi elvű archetípus, azaz a Szaturnusz konstellációja és szerepe az adott élettémá­ban. A rendhagyó, öntörvényű, szuverén (ambivalens) férfi elvű archetípus, azaz az Uránusz konstellációja és szerepe az adott élettémában.

A kollektív tudattalan női elvű archetípusai és erőtéralkotó szerepük egy adott élettémában (komplexusban). A szenzitív, elbizonytalanító (irracionális) női elvű archetípus, azaz a Neptunusz konstellációja és szerepe az adott élettémában. A polarizáló, totális, radikális (irracionális) női elvű archetípus, azaz a Plútó konstellációja és szerepe az adott élettémában.

Házanalízis. Az „astrolayer” (rétegszemlélet) módszer használata a gyakor­latban. Élettémák felismerése, komplexustartalmuk értékelése. Az élettémák, komplexusok aktiváló­dásának jellemzői: a radix térben és időben elhelyezve (előretekintés a prognózismodellek irányába)

2. témakör: Komplexus aktiválódás

A személyiségfejlődés állomásai, prognózis-modellek a jungiánus asztrológiában

A 2. témakör a jungiánus asztrológia alapelemeivel – 1. (alap)témakör –, illetve a Radix jungiánus analízisével tisztában lévőknek szól. Csoportos oktatás esetén a program feszes, ezért felzárkóztatásra nincs mód. Az oktatáson résztvevők (feltételezve, hogy tisztában vannak a jungiánus asztrológia elemeivel) megismerkedhetnek az asztrológia prognózismodelljeivel, azok jellemzőivel, gyakorlati használatukkal, jelentőségükkel az asztrológia önismereti modelljében. Rendet rakunk a prognózismodellek világában a jungiánus értelmezési keret segítségével.

Személyiségünk, pszichés karakterünk nem statikus. A személyiségfejlődésünkből, pszichés érintettségünkből, és/vagy belső ritmusunkból, komplexus-aktiválódásunkból fakadóan változunk, döntéseket hozunk, eltérő módon reagálunk. E változások lélektani hátterének leírására, múltbeli értelmezésére és jövőbeli törvényszerűségeire adhatnak választ az asztrológia különböző prognózismodelljei (más és más értelmezési szinten) a jungi mélylélektan konfliktusmodelljének segítségével.

Legjelentősebbnek azokat a konfliktusokat tartjuk, melyek a tudattalanban alakulnak ki. Minél mélyebb lelki rétegekből származnak a komplexus erői, jelentőségük annál nagyobb, és ha a tudattal kapcsolatba kerülnek, arra nagyon erősen hatnak. Ezért a tematika része a jungiánus pszichológia pszichoenergetikai törvényeinek alkalmazása a prognózismodellek használatában; a tipikus energetikai folyamatok a pszichében; a konfliktusdinamika (komplexus) szerepe a jungiánus asztrológia önismereti modelljében. Foglalkozunk a komplexus formai és tartalmi vonatkozásaival (a belső mag és az ahhoz társuló asszociációs szféra); a konfliktusdinamika négy fő formájával (szembekerülés, kivetítés, azonosulás, teljes tudatlanság); továbbá a férfi elvű és női elvű kollektív archetípusok szerepével a konfliktusdinamikában és ezzel együtt a prognózismodellekben.

2. témakör tematikája

Az individuáció. A személyiségfejlődés állomásai. Komplexusok elmélete. Komplexus-aktiválódás. Komplexus-aktiválódás és a személyiségfejlődési állomások az asztrológia önismereti modelljében. Prognózismodellek általában. Prognózismodellek csoportosítása (tranzit, szekunder direkció, primer direkció). Elhelyezkedésük az „astrolayer” sémában. A három fő prognózismodell rövid összefoglaló összehasonlítása. Értelmezési keret, hangsúlyos, ill. elhanyagolható elemek, figyelembe veendő aspektusok, orbisok, törvényszerűségek, jellemző ismétlődések stb.

Tranzitok. Komplexus-aktiválódás az energetika szintjén. Hangsúly a kollektív archetípusokon (lassú járású planéták). Törvényszerűségek, aspektusok, alkalmazandó orbisok, linearitás, ciklikusság. Férfielvű kollektív archetípusok tranzitjai (jellemzőik, dinamikájuk). Női elvű kollektív archetípusok tranzitjai (jellemzőik, dinamikájuk)

Szekunder direkciók. Komplexus-aktiválódás a személyiségfejlődés szintjén. Hangsúly a személyes jelölőkön (gyors járású planéták, tengelyek). Törvényszerűségek, aspektusok, alkalmazandó orbisok, linearitás, ciklikusság. A Hold különleges szerepe a szekunder direkcióban. További személyi jelölők direkciós mozgásának jelentősége, jellemzői, értelmezése (Asc, MC, Nap, Merkúr, Vénusz, Mars, esetleg Jupiter és/vagy Szaturnusz).

Primer (szimbolikus) direkció. Döntéshelyzetek a mindennapokban. A lassú és gyors járású planéták primer direkcióinak azonos jelentősége a jungiánus asztrológiában. A primer direkció jelentősége a születési idő korrekciójának gyakorlatában. Egy planéta általános és speciális jelentősége a primer direkció modelljében. Törvényszerűségek, aspektusok, alkalmazandó orbisok, linearitás, ciklikusság. A három fő prognózismodell együttes alkalmazása a jungiánus asztrológiában.

3. témakör: Interperszonális konfliktusdinamika

Születési képletek összevetése pár- munka-, szülő-gyermek kapcsolatban)

A 3. témakör a jungiánus asztrológia alapelemeire, illetve a jungiánus asztrológiai analízis gyakorlatának ismeretére, azaz az 1. (alap)témakörre alapoz. A téma izgalmas, hiszen mindannyian valamilyen bonyolult, gyakran változó kapcsolati struktúrában élünk. Ebben a viszonyrendszerben rendszeresen feltűnik a projekció és átvitel pszichológiai jelensége. Mindkettő fontos, de nem összetévesztendő jelenség a kapcsolati térben. Az átvitel során az egyéni belső pszichodinamikai konfliktusok (élettémák/komplexusok) interperszonális konfliktusdinamikává lépnek elő. Ekkor több minden átvitelre kerül: a belső konfliktusok (komplexusok), az indulat, különböző viszonyrendszerek. Az átvitel jelensége a jungiánus mélylélektan egyik meghatározó kategóriája. Ez egyfajta „mélylélektani szocializáció” a kapcsolati erőtér dinamikus kölcsönhatásának (hatásainak) köszönhetően.

Az, hogy egy ember fantáziaképei önmagára is hatással vannak az tapasztalható. Valamelyest nehezebb észrevenni, hogy a társról alkotott fantáziaképek a társra is befolyással vannak, anélkül, hogy kimondanánk őket. A jungi pszichológia két ember kapcsolatán nemcsak két tudat kapcsolatba lépését érti. Ha két ember összekerül, akkor a két psziché teljessége kerül kapcsolatba egymással. Tudat és tudattalan, kimondott és ki nem mondott dolgok, minden hat a társra.

Újra meg újra megállapíthatjuk, hogy az egyes ember teljes pszichéje minden vágyával, fantáziaképeivel, érzéseivel és érzelmeivel, egész tudatával és tudattalanjával hat a másik félre, még ha hosszú ideig nem is mondanak ki, vagy valamilyen módon közvetlenül nem fejeznek ki mindent, ami a pszichében lejátszódik. A legtöbb szemlélőnek, aki az emberek közötti kapcsolatot érdeklődéssel nézi, mindig újból feltűnik az a tény, hogy két ember között jelentősen több játszódik le és cserélődik ki, mint amennyit szóban közölnek vagy tetteikkel kifejeznek.

A JA a Radixok összevetésénél is különbséget tesz a tudatközeli és tudattalan jellegű konfliktusdinamika között. A pszichés energia áramlását ebben az esetben is (csakúgy mind a Radix vizsgálatánál) a kollektív archetípusoktól a tudatközeli archetípusok irányába vizsgálja.

3. témakör tematikája

Az interperszonális konfliktus dinamika fogalma és jellemzői a jungi mélylélektanban. Az átvitel jelensége és projekció jelensége közötti különbségek. A pozitív kivetítés jelensége. A kapcsolat története az átviteltől a barátságig. Az akció-reakció szintjei a psziché térképén és a jungiánus asztrológia önismereti modelljében. Az összehasonlító párhuzamos elemzés módszere a kapcsolatok a jungiánus asztrológiai vizsgálatában. A tudatos én illetve a tudatközeli személyiségrészek interperszonális kölcsönhatásai a kollektív archetípusok erőterében. Énkép, vágykép, nemi identitás élettémáinak kölcsönhatásai a jungiánus asztrológiai kapcsolatelemzésben. A kollektív tudattalan szerepe a kapcsolatokban (a „lelki köldökzsinór”).

Szinasztria. Asztrológiai modell az interperszonális konfliktus vizsgálatához. Aspektusok törvényszerűségei, alkalmazott orbisok. Azonos szintű, illetve az alá-fölé rendelődő kapcsolódások megkülönböztetése. Az „astrolayer” módszer használata a szinasztriában. Az ún. párhuzamos elemzés módszere és jelentősége a szinasztriában. A planéták speciális jelentéstartalma egy-egy életterület (horoszkóp ház) képviselőjeként. A kapcsolat illetve a kapcsolatkészség szempontjából jelentőséggel bíró életrerületek (házak). Életterület aktiválódások – Házak szerepe a szinasztriában.

Az elemi eloszlás szerepe a kapcsolatkészség, vágykép, kooperáció képesség vizsgálatában. A jellemzők összehasonlítása a párhuzamos elemzés keretei között. Az elemi eloszlás vizsgálata és összehasonlítása a gyakorlatban – példaképletek felhasználásával.

Nyilvános Én jelentősége a kapcsolati térben. Az Asc-Desc tengely, mint passzív pont az interperszonális konfliktusdinamikában. Közös és eltérő élettémák, illetve kölcsönösségek feltérképezése a párhuzamos elemzés keretei között. Az Asc-Des tengely gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

Progresszió jelentősége a kapcsolati térben. Az MC-IC tengely, mint passzív pont az interperszonális konfliktusdinamikában. Közös és eltérő élettémák, illetve kölcsönösségek feltérképezése a párhuzamos elemzés keretei között. Az MC-IC tengely gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

Az éntudat, identitás, önértékelés, vitalitás szerepe a kapcsolatban. A Nap konstellációjának párhuzamos vizsgálata. Közös illetve eltérő élettémák. Interperszonális konfliktusdinamika szintjei. Tudatos és tudattalan kölcsönhatások. A kollektív archetípusok erőterének jelentősége, annak tudatos felismerésének esélyei. A Nap élettémájának gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

Az énközlés, a kommunikáció, az információ, a párbeszéd a kapcsolatban. A Merkúr konstellációjának párhuzamos vizsgálata. Közös illetve eltérő élettémák. Interperszonális konfliktusdinamika szintjei. Tudatos és tudattalan kölcsönhatások. A kollektív archetípusok erőterének jelentősége, annak tudatos felismerésének esélyei. A Merkúr élettémájának gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

A szükségletek, az érzelmi alaphangulat, a női elv (nemi identitás vagy vágykép) szerepe a kapcsolatban. A Hold konstellációjának párhuzamos vizsgálata. Közös illetve eltérő élettémák. Interperszonális konfliktusdinamika szintjei. Tudatos és tudattalan kölcsönhatások. A kollektív archetípusok erőterének jelentősége, annak tudatos felismerésének esélyei. A Hold élettémájának gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

A kapcsolódás, a stílus, a barátság, az Erosz, a női elv (nemi identitás vagy vágykép) szerepe a kapcsolatban. A Vénusz konstellációjának párhuzamos vizsgálata. Közös illetve eltérő élettémák. Interperszonális konfliktusdinamika szintjei. Tudatos és tudattalan kölcsönhatások. A kollektív archetípusok erőterének jelentősége, annak tudatos felismerésének esélyei. A Vénusz élettémájának gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

Az önérvényesítés, a cselekvőerő, az agresszió, az akarat, a férfielv (nemi identitás vagy vágykép) szerepe a kapcsolatban. A Mars konstellációjának párhuzamos vizsgálata. Közös illetve eltérő élettémák. Interperszonális konfliktusdinamika szintjei. Tudatos és tudattalan kölcsönhatások. A kollektív archetípusok erőterének jelentősége, annak tudatos felismerésének esélyei. A Mars élettémájának gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

Az absztrakció, a elvonatkoztatás, a világnézet, a kollektív férfielv (nemi identitás vagy vágykép) szerepe a kapcsolatban. A Jupiter konstellációjának párhuzamos vizsgálata. Közös illetve eltérő élettémák. Interperszonális konfliktusdinamika szintjei. Tudatos és tudattalan kölcsönhatások. A kollektív archetípusok erőterének jelentősége, annak tudatos felismerésének esélyei. A Jupiter élettémájának gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

A szabálykövetés, a keretek/korlátok, a törvény, a kollektív férfielv (nemi identitás vagy vágykép) szerepe a kapcsolatban. A Szaturnusz konstellációjának párhuzamos vizsgálata. Közös illetve eltérő élettémák. Interperszonális konfliktusdinamika szintjei. Tudatos és tudattalan kölcsönhatások. A kollektív archetípusok erőterének jelentősége, annak tudatos felismerésének esélyei. A Szaturnusz élettémájának gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

Az innovativitás, szuverenitás, intuíció, öntörvényűség, a kollektív férfielv (nemi identitás vagy vágykép) szerepe a kapcsolatban. Az Uránusz konstellációjának párhuzamos vizsgálata. Közös illetve eltérő élettémák. Interperszonális konfliktusdinamika szintjei. Tudatos és tudattalan kölcsönhatások. A kollektív archetípusok erőterének jelentősége, annak tudatos felismerésének esélyei. Az Uránusz élettémájának gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

A feloldódás, szenzitivitás, empátia/azonosulás, inspiráció a kollektív női elv (nemi identitás vagy vágykép) szerepe a kapcsolatban. A Neptunusz konstellációjának párhuzamos vizsgálata. Közös illetve eltérő élettémák. Interperszonális konfliktusdinamika szintjei. Tudatos és tudattalan kölcsönhatások. A kollektív archetípusok erőterének jelentősége, annak tudatos felismerésének esélyei. A Neptunusz élettémájának gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben – példaképletek felhasználásával.

Az érzelmi felfokozottság, radikalizmus, totalitás, polarizáltság, transzformáció, a kollektív női elv (nemi identitás vagy vágykép) szerepe a kapcsolatban. A Plútó konstellációjának párhuzamos vizsgálata. Közös illetve eltérő élettémák. Interperszonális konfliktusdinamika szintjei. Tudatos és tudattalan kölcsönhatások. A kollektív archetípusok erőterének jelentősége, annak tudatos felismerésének esélyei. A Plútó élettémájának gyakorlati vizsgálata a kapcsolati térben, példaképletek felhasználásával.

4. témakör: A konzultáció gyakorlata és előfeltételei

A jungiánus asztrológiai konzultáció gyakorlata

A személyközpontú jungiánus asztrológiai konzultáció gyakorlatának ismertetése, különös figyelemmel az asztrológus-kliens kapcsolat pszichológiai csapdáira. A „technokrata”rész pedig a születési időpont korrekciójának feltételeiről, szempontrendszeréről, és gyakorlatáról szól.

4. témakör tematikája

A jungiánus asztrológiai konzultáció célja, folyamata, állomásai. Az interjú jelentősége.

Az interjú feldolgozása. A születési képlet (radix) időkorrekciója. Speciális JA (jungiánus asztrológia) szempontok a korrekció során. Prognózis modellek – primer direkció (PD), a szekunder direkció (SD) és a tranzit (TR) – együttes alkalmazása a születési idő korrekciójának gyakorlatában.

Az asztrológus-kliens kapcsolat pszichológiai csapdái.

Share This