| Oktatás | JA előadások

Az oldal programszervezőknek ajánl lehetséges JA előadásokat. A felsoroltakon túl nyitott vagyok bármely más kapcsolódó témára.

„A pszichológia legelsősorban a tudat tudománya. Másodsorban azoknak a dolgoknak a tudománya, amelyek az úgynevezett tudattalan psziché megnyilvánulásai. A tudattalan pszichét nem tudjuk közvetlenül föltárni, mivel a tudattalan éppenséggel nem tudatos, s ezáltal nincs kapcsolatunk vele. Csak a tudattalan megnyilvánulásaival foglalkozhatunk, amelyekről feltételezzük, hogy arról a területről származnak, amit tudattalannak nevezünk; a homályos reprezentációknak arról a területéről, amiről a filozófus Kant Antropológia című művében mint ’a világ feléről’ beszélt. Mindaz, amit képesek vagyunk mondani a tudattalanról, azzal egyenlő, amit a tudatos mond róla. Bármikor mondunk valamit a tudattalanról, amely természete szerint teljesen ismeretlen, a tudattal és annak kifejezéseivel tesszük, és ez az egyetlen, amit tehetünk. Nem léphetünk túl rajta, ezt mindig észben kell tartanunk, mint következtetéseink végső kritikáját.” (Carl Gustav Jung)

120 perc | szükséges feltétel: valamilyen vetíthető és írható felület.
Elérhetőség: 06 30 662 2033, tickervin@t-online.hu
Az egyes előadások ugyan egymásra épülnek, de egy rövid kiegészítő bevezetővel önállóan is működnek.

1. A psziché térképe jungiánus asztrológiai (JA) megközelítésben

Nem könnyű feladat a jungi mélylélektan vázlatát megadni úgy, hogy az ne túlegyszerűsített legyen. Ugyanez igaz a jungiánus asztropszichológiai megközelítésre is. Mégis célszerű egyfajta értelmezési keretet adó térképet adni.

TEMATIKA: A PSZICHÉ TÉRKÉPE

A psziché térképe Jung felfogása szerint. • A személyiség legkülső burka a perszóna, a nyilvános én a jungiánus asztrológia modelljében. • A tudatos én a jungiánus asztrológia modelljében. •  Az árnyék a jungiánus asztrológia modelljében. • A tudatközeli rétegek, illetve a személyes tudattalan a jungiánus asztrológia modelljében. • Az animus ill. anima, mint a tudattalan ellenkező nemű lélekképei a jungiánus asztrológia modelljében. • A kollektív tudattalan archetípusai a jungiánus asztrológia modelljében. • Rétegekben való gondolkodás: az „astrolayer módszer” gyakorlati bemutatása.

2. A komplexusok szerepe a jungiánus asztrológiai (JA) elemzésben

A mélylélektani iskolák, akárcsak a személyközpontú önismereti asztrológia a lelki élet működését mind a konfliktusmodell segítségével, tehát az ellentétes erők küzdelmével írják le. Ezen belül is a legjelentősebbnek azokat a konfliktusokat tartják, melyek a tudattalanban alakulnak ki. Minél mélyebb lelki rétegekből származnak a komplexus erői, jelentőségük annál nagyobb, és ha a tudattal kapcsolatba kerülnek, arra nagyon erősen hatnak.

TEMATIKA: A KOMPLEXUSOK SZEREPE

Pszichoenergetikai törvények a jungiánus pszichológiában • Tipikus energetikai folyamatok a pszichében. • A konfliktusdinamika (komplexus) szerepe a jungiánus asztrológia önismereti modelljében. • Komplexus – konfliktusdinamika – fényszög. • A komplexusnak két fő része (a belső mag és az ahhoz társuló asszociációs szféra). • A konfliktusdinamika négy fő formája • (szembekerülés, kivetítés, azonosulás, teljes tudatlanság). • A férfielvű kollektív archetípusok szerepe a konfliktusdinamikában. • A női elvű kollektív archetípusok szerepe a konfliktusdinamikában. • A konfliktusdinamika tudatközelivé válásának jungiánus asztrológiai értelmezése.

3. Az Árnyék összetevői a jungiánus asztrológia rendszerében (JA)

Felnőtt korra kialakul az árnyék, mely feldolgozatlanságában egyfajta erőtartalék. S ezzel elkezdődhet az úgynevezett „árnyékmunka”. Az árnyékkal való munkának az ego teherbíró képességéhez igazodva kell történnie. Az önismeret (önvizsgálat, önelemzés, önnevelés) egyik fő területe az árnyékkal való küzdelem.

TEMATIKA: AZ ÁRNYÉK ÖSSZETEVŐI

Az Árnyék fogalma és jelentősége a jungi mélylélektanban (irányt ad, energetizál, elzár). • Az Árnyék összetevői (személyes árnyék, kollektív árnyék, archetípikus árnyék). • Az Árnyék összetevői a jungiánus asztrológia önismereti modelljében. • Az Árnyékkal kapcsolatos tipikus félreértések az általános asztrológiai gyakorlatban és kommunikációban. • Az úgynevezett „árnyékmunka” fő fázisai ill. a különböző árnyéktípusok. • A projekció jelenségének jellemzői és jungiánus asztrológiai vonatkozásai.

4. Párkapcsolatok vizsgálata a jungiánus asztrológiában (JA)

Bonyolult és gyakran változó kapcsolati kölcsönhatások között élünk, ahol rendszeresen feltűnik az átvitel és a projekció pszichológiai jelensége. Ekkor több minden átvitelre és/vagy kivetítésre kerül: a belső konfliktusok (komplexusok), az indulat, és a különböző élettémák.

TEMATIKA: KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA

Az interperszonális konfliktus dinamika fogalma és jellemzői a jungi mélylélektanban. • Az átvitel jelensége és projekció jelensége közötti különbségek. • A pozitív kivetítés jelensége. A kapcsolat története az átviteltől a barátságig. • Az akció-reakció szintjei a psziché térképén és a jungiánus asztrológia önismereti modelljében. • Az összehasonlító párhuzamos elemzés módszere a kapcsolatok a jungiánus asztrológiai vizsgálatában. • A tudatos én illetve a tudatközeli személyiségrészek interperszonális kölcsönhatásai a kollektív archetípusok erőterében. • Énkép, vágykép, nemi identitás élettémáinak kölcsönhatásai a jungiánus asztrológiai kapcsolatelemzésben. • A kollektív tudattalan szerepe a kapcsolatokban (a „lelki köldökzsinór”).

5. Az asztrológiai tanácsadás pszichológiai csapdái

Senki sem tud pusztán tisztességes indítékból cselekedni. A legjobb szándék is tisztességes és tisztességtelen, világos és sötét motivációkon alapul. Hogy miért választja valaki a praktizáló asztrológusi utat, annak rendkívül különböző pszichológiai mozgatórugói vannak és mindenkinél másféle. Csak kevesen akarnak nap mint nap más emberek gondjaival konfrontálódni. Ne gondoljuk, hogy az asztrológusok mind nagy emberszeretettel vannak megáldva. Sokkal inkább olyan emberekről van szó, akik azt „tűzték ki” életfeladatul, hogy az emberiség nagy polaritásainak naponta kitegyék magukat. A polaritások a segítő szakmák művelőit jobban elbűvölik, mint a többieket.

TEMATIKA: A TANÁCSADÁS PSZICHOLÓGIAI CSAPDÁI

Asztrológus árnyéka: a sarlatán, a hamis próféta, a szemfényvesztő? • Az első találkozás az asztrológus és kliense között. • Az asztrológus-kliens kapcsolat kölcsönös fantáziaképei, kivetítései. • A rendszeresen visszatérő kliens és az asztrológus kapcsolata. • A hízelgő asztrológus, az értelemadással visszaélő asztrológus. • Aszimmetrikus viszonyok az asztrológiai tanácsadásban. • A „tekintélyelvű” asztrológus és az „infantilis” kliens. • A poláris archetípusok világa (asztrológus-kliens, orvos-beteg, tanár-diák, stb.) és a hatalom. • Az egyenrangú, partneri asztrológus-kliens kapcsolat megteremtésének feladata.

JA előadások (jelentkezés)

13 + 11 =

Share This