+ | levegő | változó | tavasz | Merkúr | trigon: Mérleg, Vízöntő | kvadrát: Szűz, Halak | oppozíció: Nyilas

A Gemini (Ikrek) az északi égbolt harmadik állatövi csillagképe az Oriontól északkeletre. Két legfényesebb csillaga Castor és Pollux utal a görög mitológia híres ikerpárjára, Kasztór-ra és Polüdeukész-re. Zeusz és Léda fiairól van szó. Az egyikük halandó volt (Kasztór), a másikuk halhatatlan (Polüdeukész). Ám az utóbbi csak úgy fogadta el az örök életet, ha a testvére is osztozik benne. Így Zeusz megengedte, hogy felváltva az alvilágban és az istenek között (az égen) tartózkodjanak. Szinte minden kultúra valamilyen párossal (dioszkúroszok) hozta összefüggésbe a csillagképet. Asszíria: Nebo és Tasmit. India: Sunda és Upusunda. Egyiptom: kettős palánta. Főnícia: két kecskegida. Mezopotámia: két meztelen fiú. Ószövetség: Simeon és Lévi (Jákob fiai). Hellasz: Kasztór és Polüdeukész. Róma: Romulus és Remus.

Azzal, hogy a tradícionális asztrológia a Holdcsomópontok exaltációs (erőnléti) helyeit az Ikrek illetve a Nyilas jegyébe teszi, tulajdonképpen az Ikrek és Nyilas csillagképeket átszelő Tejút mitikus jelentőségére emlékezik. Bár a Tejút mint Lélekút általánosan jelenlevő analógia a kozmikus mitológiákban, mégis talán legszemléletesebb, legszebb képe az egyiptomi Nút égistennő alakjában érhető tetten.

Nút a Tejutat testesítette meg. Az ábrázolások is megnyúltnak, ívbehajlónak mutatják és alakját csillagok, csillagképek, bolygók veszik körül. Nút fivére, Geb földisten karikába görbülve az égi földet, azaz a Zodiákust is képviseli. Geb és Nút egyesülése – melyből Ozirisz és Ízisz megszületett – a Tejút és az Állatöv kereszteződéseiben történik. Az Ikrek kereszteződésében ölelkeznek (Ikrek: karok), a Skorpió és Nyilas csillagképekben a nemi szerveik érintkeznek.

Az Ikrek jelében a túlvilágra nyíló „Hádész-kapu” oszloppárja ismerhető fel, ugyanakkor Nút Tejútistennő szülei Su és Tefnut, vagy Ádám és Éva a tudás fájáról (Tejút) evő, ezért bűnbeesett ősszülők.

A Merkúr bolygót a görögök Hermész csillagának hívták. Eredetileg szélisten, illetve levegőisten volt. Gyors volt és könnyed.

„ meggörbülve osont be a házba, a kulcslyukon átbújt, / mint kora ősszel a szél, vagy mint a köd, éppen olyan volt” (Hermész-himnusz)

„ Hermész jár a halandók közt meg az égilakók közt” (Hermész-himnusz)

Az olümposziak között is marad a régi: az istenek követe, az útonjárók védőistene. Zeusz és Maia fia már csecsemőként csínytevő, ravasz, cselszövő. Hétköznapi istenség, ellentétben legfőbb ellenségével, Apollónnal (az Ikrek jegy olümposzi védnökével), aki a legemelkedettebbnek mondott istenség volt.

„ravasz, nyájasszavu csalfa; / nyájhajtó tolvaj, rabló, álmok vezetője”

Nemcsak az istenek követe, hanem a lelkek vezetője is. Hermészt pszükhogógosz-nak (lélekvezetőnek) ill. pszükhopomposz-nak (lélekterelőnek) hívták. Ő a közvetítő az alvilág (Hádész birodalma – lásd tudattalan) és a fenti világ (Zeusz birodalma – lásd tudat) között, de ő a hírvivő az emberi és isteni szféra között is.

Jelképei: a szárnyas saru, szárnyas kalap, a varázspálca (caduceus). Kr. e. V. sz.-tól kezdve azonosították Rómában Merkuriusszal, a kereskedelem istenével. A hagyomány szerint Hermész a feltalálója az írásnak, és elkészítője a héthúrú lantnak (már gyerekként a teknősbéka páncéljából). A „hermetikus” tanok is hozzárendelődnek. A tudósok, a varázslók, az asztrológusok isteneként is tisztelték.

Egyiptomi megfelelője Thot, akit görögül Hermész Triszmegisztosznak neveztek. Az alkímiában az ellentétek kiegyenlítődését, egyesülését, a titkos tudományok patrónusát látják benne. A jellemzően fürge, különleges fém, a higany latin neve: mercurio (Hermész latin megfelelője). Az európai allegorikus ábrázolásokon az ékesszólást, a racionalitást képviseli.

Úgynevezett belső planéta lévén a Merkúr 28°-nál távolabb nem kerül a Naptól a Földről nézve. Ez azt jelenti, hogy ritkán látható, és csak hajnalban vagy napnyugtakor (hasonlóképpen a Vénuszhoz). Az asztrológiai szimbolika is két változatot ismer: a hajnali extrovertált Ikrek Merkúrt (a közvetítő), illetve az esti introvertált Szűz Merkúrt (a lélekvezető).

(A lélekvezető Merkúr jelentésköre a Szűz archetipusánál kerül ismertetésre, érzékeltetve a Merkúr kettős funkcióját a pszichében.)

 

Az Ikrek archetípus

A gondolatok (LEVEGŐ) sokféleségét (VÁLTOZÓ) képviseli. Minden változik, minden többirányú számára. A kommunikáció témáját képviseli. Az információk özönével törekszik az elismerésre. Nem képes legyökerezni egy adott kapcsolat, érdeklődés, tevékenység, gondolat mellett.

Tudásvágy, intellektus, logika, nyelv, kommunikáció, figyelem, ellentétek, sokféleség, kötetlenség, divat, beszéd, tapasztalatok, megismerés, megnevezés, megkülönböztetés, semlegesség, objektivitás, kötetlenség.

Egyidejűleg több szerepet is játszik. Tetszik neki, hogy mindenbe beleütheti az orrát, mindenkit ismer, és mindenütt ott lehet. Sokat hall, sokat lát, gyakran meghallgatják, sokszor látják. Könnyed, nem bonyolult és rugalmas. Az élet felszínén él, mindig ugrásra készen: mozgékony, kíváncsi, érdeklődő. Ahol két ember nem érti meg egymást, ott mindig szükség van rá mint közvetítőre. Az ő feladata a hír vitele az emberek közé.

Ő a színjátszó, (kettőséget mutató) tarka pillangó, aki táncolva száll virágról virágra – mindenki örül, amikor jön, de senki sem kíváncsi a nevére. Mindenki örül annak, amit hoz, ám senki sem emlékszik rá, amikor elment. (Peter Orban)

Az Ikrek számára is tartogat az élet problémát. Zsákutcába juthat, ha már nem mozoghat többet, ha már nincs semmi új megtapasztalni való. Mivel ahhoz van hozzászokva, hogy az energiáit kifelé adja le, hogy ide-oda mozogjon – ezért nem tud magával mit kezdeni, ha a sors az ismert utakat lezárja.

Árnyéka túlzott kíváncsiságából, türelmetlenségéből, sokoldalúságából adódik. A pillanatnyi aktualitás intellektuális feldolgozása elvonja figyelmét a mélyebb, nagyobb, átfogóbb összefüggésektől. Mindent ismer, de semmit sem igazán. Megállni és alaposan megvizsgálni egy adott dolgot / jelenséget megkötöttség számára (unalmas).

Fellépése ügyes, ravasz, kommunikatív, éber, figyelmes, eleven és vidám. Minden eleven rajta, gyorsan és sokat beszél, könnyen köt kapcsolatokat. Szeme vidáman mozog ide-oda, kezével gesztikulál. Általában gyorsan a tárgyra tér, tudni szeretné hol, vár rá akadály – szeretné a lehető leggyorsabban elérni a célját. Urbánus alkat, szereti az emberek sokaságát.

A másik nem számára semleges. Csak egy bizonyos idő után tűnik fel egy jó beszólása által. Mindig tud a nap legújabb eseményéről tudósítani – érdekes, de hétköznapi. Örül, ha szórakoztatónak gondolják – ez megerősítés számára arról, hogy ő szívesen látott ember a közösségben. A meglepetésekre van beállítódva – könnyen változtat helyet egy közösségben, és ily módon (ha tudattalanul is) közvetítővé válhat az emberek között.

„Amíg a Kosnál az energiaáramlás féktelenül kifelé áramlik és a Bikánál ugyanez az energia besűrűsödik (nehezéket képez), addig az Ikrek szerepszemélyiség nem ad ki és nem is fogad be. Sem nem igenlő, sem nem tagadó – semleges. Amit a társak úgy érzékelnek mint könnyen kezelhetőt, az végül is nem más mint feszültségmentes üresség. Hogy ezt a az ürességet (holtpontot) elrejtse, az Ikrek állandó (értelmetlen?) mozgásban van. Ide-oda futkos. Keresi azt a mozgalmasságot, amit önmagában nem képes megtalálni.” (Peter Orban)

 

A 3. ház

SZELLEMI ORIENTÁCIÓ – TANULÓ TERÜLET  – AZ I. NEGYED UTOLSÓ HÁZA

Az életterület képviseli mindazokat az ismereteket, melyek a hétköznapi élethez tartoznak. Egyfajta nem tudatos gondolkodási mechanizmusra utal, ami már a gyermekkorban kialakul – boldogulás a közvetlen környezetben. Planéták a házban az információcsere igényét, eszközeit jelzik.

Tanulási képesség, kommunikáció, gondolkodás. Mindennapi kapcsolatok. Változás: ismeretek gyűjtése, kapcsolatok, mozgékonyság, találékonyság, felfogás és továbblépés.

A kommunikáció minden formája itt az uralkodó téma. Az a vágy, hogy nyelvileg – akár szóban, akár írásos formában – kifejezzük magunkat, sürgető igénnyé válik, ha hangsúlyos a szerepe. Olyan élettérről van szó, ahol a kommunikatív képességek megszerzése illetve a fejlesztése történik. Az alkalmazkodás, illetve megújulás háza. Ez a hely alkalmas arra, hogy valami újat tanuljunk, egyetemre menjünk vagy egyéb tudásunkat felfrissítsük. Itt van mindaz az, ami a gondolkodást stimulálja.

Olthatatlan tudásszomjat jelent, ha előtérbe kerül a horoszkópban. Igény a jól értesültségre, késztetés több dologgal való egyidejű foglalkozásra. Legszívesebben mindenütt jelen lenne egyszerre (Ikrek analógia). A figyelem a közvetlen környezetre irányul.

A tudást mozgatjuk magunk körül, abban a reményben, hogy megmutathatjuk magunkat benne – mások észrevesznek bennünket. A 3. házban a csere, a kontaktus, a kommunikáció állandó igénye található meg. Felkeressünk másokat, mert csak akkor hagyunk nyomot (hitünk szerint), ha adatok és tények segítségével mozgásban vagyunk (talán) annyira, hogy észrevegyenek.

Egyre több tudást kell begyűjtenünk, hogy érdekesek legyünk, hogy intellektuálisan mozgékonyak legyünk, hogy figyeljenek ránk.

„A béka szeme a világot mint egy fehér felületet érzékeli. Ha a béka mozdulatlan – a világ mozdulatlan – a felület üres – a béka nem lát semmit – a világ megszűnt létezni. Csak egy mozgásban lévő dolog (légy) ingerli szemének idegvégződéseit működésre – ilyenkor a béka lát. Ám csak a mozgásban lévőt látja, a többi (mozdulatlan) továbbra sem létezik. Így tudja a béka a mozgó legyet kiszűrni a nyugalomban lévő világból és elkapni. A 3. ház mintha azt mondaná: Mozogj, hogy érezd, létezel! A nem-mozgás itt a semmiben, az ürességben való elmerülést jelenti. A mozgékonyság nem csak fizikai, hanem intellektuális mozgást is jelent.” (Peter Orban)

 

A 3. ház lélektani vonatkozásai

(Kamarás István: Íme az ember!)

A kommunikáció sokkal több mint a beszéd. A közlésnek a beszéd csak egyik formája, s a beszédet is többféle közlésforma kiséri. Kommunikál, vagyis közöl valamiről valamit, valamilyen csatornán (írás, telefon, e-mail, zászló lengetés) keresztül, valamilyen kóddal (jelek, szavak), valakinek.

„A beszéd hallgatással kezdődik. Meghallgatással. Nyitottsággal. Ha romlik a nyelv, a szeretet romlik, mert a beszéd adás és befogadás.”

Kommunikáció esetén hét féle viszony létezik:

  • én és ő,
  • mindkettőnk viszonya ahhoz amiről beszélünk,
  • mindkettőnk viszonya a használt jelekhez,
  • mindkettőnk viszonya a helyzethez.

Egy köznapi kommunikáció lehet látszatközlés, tényközlés, véleményközlés, ézelemközlés és énközlés. Mindez történhet gesztussal, mimikával, testartással, intonációval, beszélők közti távolsággal, beszéd közbeni mozgással. A kommunikáció egyénít minket, miközben vannak társadalmi rétegekre, kultúrákra jellemző kommunikációs formák is.

– Jónapot sógor! |– Csónakot fódoz. |– Hát az öreg mit csinál? |– Kilyukadt a feneke.

A kommunikáció nem csupán információ csere, hanem elsősorban kölcsönös megértés. A kommunikáció résztvevői nemcsak a külső (az objektív), hanem a belső (a szubjektív) világhoz is viszonyulnak. Ezt is kell kölcsönösen ismerni valmennyire.

„ Gondolkodom, tehát vagyok” szemben a „Létezem, tehát eltérek” megoldásával.

„Nem attól vagyok ugyan, hogy Te vagy, de attól tudom, hogy vagyok, hogy Te vagy.”

 

Merkúr

A modern asztrológiában a gondolkodás, a rendszerező értelem képviselője. A fényszögei kiemelten fontosak. Tartalmat csak más planéták kapcsolódása által kaphat. A Merkúr a többi planéta témájának közvetítője.

Jelzi: hogyan tanulunk, hogyan gondolkodunk és beszélünk, hogyan dolgozzuk fel benyomásainkat és tapasztalatainkat. Az objektív gondolkodás jelölője.

Szüksége van úgymond „feljavító aspektusokra”. Kollektív planétákkal való kapcsolatai általában nem csökkentik a képességeit. Inkább a kapcsolat hiánya problematikus.

A szubjektív benyomásokat a tárgyszerűség rangjára emeli. Jegybeli helyzete és aspektusai jelzik, hogy mire figyel fel a személyiség, hogyan dolgozza fel a külvilág hatásait. Egyben jelzi azt is, hogyan közvetíti a gondolatait.

„A Merkúr autonómiája: – ismerem az észlelési csatornáimat és használom őket; – tudom, hogy ez az észlelési csatorna hogyan működik nálam; – kihasználom speciális, csak rám jellemző gondolkodásmódomat (domináns tudati funkciómat); – meg tudom értetni magam, azaz találok megfelelő formát a mondanivalómhoz; – a kommunikációmmal kapcsolatot tudok teremteni.” (Verena Bachman)

 

A Merkúr lélektani vonatkozásai

A Merkúr az egó eszközeként, a tudat alkotórészeként értelmezhető. Tulajdonképpen azokat a percepciós eszközöket képviseli, amelyekkel a tudatos én felfogja és megérti a külső világot, és értelmezi a tudattalan szféra folyamatait. Azaz a különböző funkciótípusok (ha részben is) elvileg Merkúr jelentéskörébe sorolhatóak.

Az asztrológia azonban egy differenciáltabb funkciómodellt kínál fel: a Merkúr személyes horoszkópbeli teljes konstellációját (jegyhelyzet, házhelyzet, fényszögek, egyező v. eltérő Nap állás). A tizenkét jegy és a tizenkét ház mindenképpen finomabb besorolást tesz lehetővé. A domináns funkció megtalálása holisztikus szemléletet kíván az elemzőtől, hiszen figyelembe kell venni az egót (Nap), a perszóna jelölőket (Asc, MC) is.

Tehát ha csak a jegyeket vesszük is figyelembe, akkor is tizenkétféle funkciójellegről beszélhetünk. A domináns illetve az inferior funkciótípus közötti megkülönböztetés azonban jól használható az asztrológiai modell esetén is.

Mindazonáltal a Merkúrt nem szabad túlértékelni, hiszen a Nap és a Merkúr együtt tudati jelölők. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy egy planétának az eszenciális jelentőségén túl, speciális jelentősége is van.

Share This