Az elmúlt asztrológiai év során a Vakvágányok sorozatban sorra közzétettem Fritz Riemann megállapításait az egyes jegyek lehetséges csapdáiról. Itt az ideje, hogy a sok szembesítés után végre ellenpontként, megmutassam a jegyekhez kapcsolódó pozitív üzeneteit is.

„A Kos jegy életfeladatának megoldása ama lankadatlan fáradozásban rejlik, hogy új fejlődési lehetőségeket találjon, illetve megteremtse az előrelépés új kiindulási pontjait, hogy higgyen az ember fejlődési képességében, amelynek megvalósulásához mindazonáltal szükség van a belső indíttatásra; továbbá a bátorságban és azon adottságában, hogy képes és kész is áldozatokat hozni. Felszabadítóvá válhat azáltal, hogy felismer olyan lehetőségeket – és törekszik is rájuk -, amelyekre más, nehézkesebb emberek nem mernek gondolni.”

[a Kos vakvágánya]

„A Bika legjobb életterve saját fejlődési lehetőségeibe helyezett bizalmában, s az ezért való türelmes munkálkodásban valósulhat meg. Ez vezetheti el személyiségének szerves kibontakoztatásához. Ha csupán a természet nagyszerűségének felismerése teszi alázatossá, ez erőt ad neki a kitartáshoz, a reményhez, és ahhoz, hogy nyugodt bizonyossággal, következetesen járja a maga útját, ugyanakkor tisztelve minden létezőt és növekedésben lévőt.”

[a Bika vakvágánya]

„Az Ikrek-szülött helyes életterve az lenne, hogy mindenkor, minden egyes jelenségnél felmutassa és átgondolja az elgondolási lehetőségek sokaságát, s így elkerülje az egyoldalúságot vagy a rideg dilemmákat. Ehelyett fel kellene ismernie az összevetés által a dolgokban rejlő hasonlóságot, összekösse a látszólag szétszakított és egymást kizáró dolgokat, azaz a legkülönbözőbb aspektusok alkotó összekapcsolásával egységes egészet alkosson. Így mindig készen állhatna arra, hogy minden új dologhoz – felismeréshez vagy eseményhez – rögtön kapcsolódni tudjon, a szó pozitív értelmében „haladjon a korral”, azaz folyamatosan megőrizze egyetemes érdeklődését, ugyanakkor teremtő fantáziáját is.”

[az Ikrek vakvágánya]

„A Rák jegyétől elvárható feladat megoldásához szükséges a lelki nyitottság, amely egyaránt képessé tesz az örömre és a szenvedésre, hogy így eljussunk önnön lelki mélységeinkhez, ahonnan minden igaz művészet és más emberek empatikus megértése fakad. Ilyeténképpen a Rák-szülött az élettől való félelmének leküzdésével segítő személlyé válhat: akár úgy, hogy művészi tevékenysége során tudattalan dolgokat formál meg, s ezáltal boldoggá tesz vagy megindít másokat, akár úgy, hogy tevékeny segítségnyújtással szenvedést és szükséget enyhít, midőn embertársait, hozzátartozóit orvosi, terapeutai, ápolói vagy gondozói ellátásban részesíti, de akár azzal is, hogy történészként kifürkészni igyekszik a múlt értelmét, s ezzel idegen kultúrákat tesz számunkra hozzáférhetővé.”

[a Rák vakvágánya]

„Az Oroszlán akkor oldja meg a legjobban az életfeladatát, ha önmaga nagyszerűségén át eljut a példamutatásig, ami aztán a továbbiakban is kényszerítő erővel hat rá. Ha valóban feltétel nélkül átadja magát az életnek, és valóban mer igent mondani önmagára, ugyanakkor belátja korlátait is, az lehetővé teszi számára az önmegvalósítást, az autonómiát, a függetlenséget és végül a harmóniát is. Ez abban is megnyilvánul, hogy többé nincs szüksége hatalmának és tudásának örökös bizonyítására, léte alapjából, lelke leglényegéből táplálkozik.”

[az Oroszlán vakvágánya]

„A jegyben rejlő nemes feladat megoldását az élettel szemben viselt alázat teszi lehetővé; az, ha a Szűz-szülött a világot nem a saját bebiztosítása érdekében akarja megérteni, hanem azért, hogy megkeresse a választ az emberi lét nagy kérdéseire, melyekhez a maga tapasztalatai és szenvedései árán jutott el. Ehhez a helyes utat az önként vállalt szolgálatban találhatja meg, mivel veleszületett képességgel rendelkezik arra, hogy saját lénye kifürkészésével eljusson az általános emberi törvényekhez, s ezzel aztán másokon is segíthet.”

[a Szűz vakvágánya]

„Ebben a jegyben (Mérleg) találjuk meg azokat az embereket, akik árnyalt érzékenységük nem fordít háttal az életnek, s élményeiket az igazságért való szüntelen törekvésükben művészi formába is tudják önteni. Akad közöttük sok úgynevezett életművész is, aki a tulajdon sorsát tudja kivételes szinten formálni. Az igazságért folytatott harcuk persze azzal jár, hogy embertársaiknál többet szenvednek az élet kibékíthetetlen ellentéteitől, ám ez is újabb ösztönzést adhat alkotó erőiknek.”

[a Mérleg vakvágánya]

„Olyan embereket (Skorpió) találhatunk itt, akik talán a legnagyobb összekötő képességgel rendelkeznek fény és árnyék között, akik a nagy formátumú személyiségek autonómiájával és bátorságával kutatva olyan felismerésekre tesznek szert, amelyektől mások visszarettennének; olyan embereket, akiknek az emberi lét problematikájának tudata kihívást jelent, s annak tudattalan mozgatórugóira akarnak fényt deríteni.”

[a Skorpió vakvágánya]

„Azok az „egyenes emberek” (Nyilas), akikben megvan a bátorság ahhoz, hogy hitet tegyenek, és kiálljanak amellett, amit igaznak tartanak. Ők olyan emberek, akiknek még számítanak az örök értékek, akiknek a magasztosság és fennköltség fogalma még jelent valamit, és fölfedezik magukban a kegyelem állapotát, a „belső hangot” és az „isteni szikrát” is. Olyanok, akik az értelem szenvedélyes keresése vagy meditatív elmélyedés során megvilágosodásra tesznek szert, és képesek az ihlet befogadására.”

[a Nyilas vakvágánya]

„Olyan emberekre akadhatunk a Bakban, akik távoli célokat tűztek maguk elé, s azokat szívós következetességgel és kitartással el is érik, olyasfajta kötelességtudatról hajtva, amely személyes ambíciójukon túlmutat, és kivételes erőt kölcsönözhet nekik. Tiszteletre méltó emberekké válhatnak, akik személyüket meghaladó feladatok sorsszerű hordozóivá lesznek.”

[a Bak vakvágánya]

„Azok az emberek (Vízöntő), akik intuitív tisztasággal és előrelátással olyan szellemi szuverenitásra tesznek szert, ami eredeti és jelentős teljesítményekre teszi képessé őket akár természettudományos, akár humán területen. Ezek az emberek szellemi magasröptűségük dacára nem feledkeznek el a földről sem, sőt képesek a szellem derűje és a földi dolgok nehézsége közötti feszültség kibékítésére.”

[a Vízöntő vakvágánya]

„Ha a (Halak) szülött kész arra, hogy érzékenységét és szenvedésre való hajlamát elfogadja, elviselje a megrázkódtatásokat, és lénye sokszínűségének és gazdag megélési lehetőségeinek átadja magát, akkor felfedezheti belső gazdagságát, s eljuthat az emberi sorsok sokféleségének megértéséhez, s az átélt fájdalmakban önmagán túlra is.”

[a Halak vakvágánya]

Fritz Riemann: Útmutató asztrológia | Könyvfakasztó Kiadó, 2002 | Fordította: Mészáros Csilla
Kép: © Emmanuel Thuo – Maasai Girls Playing

Share This