Az Ascendens vizsgálatánál gyakran feledkezünk el arról, hogy két egymással komplementer viszonyban álló pólussal kell számolnunk. Mertz írása reményeim szerint rámutat az Asc-Desc tengely vizsgálatának egyik fontos momentumára.

A társak összehasonlításakor különösen fontosnak tűnik az Ascendenssel szemben, attól pontosan 180°-ra található Descendens, a horizont lemenő pontja. Itt tűnik el minden csillag a látóhatárról, itt kezdi meg az éjszaka Alvilágába vezető útját. Az Aszcendensnél megszülető csillag az asztrológia, a horoszkópértelmezés szimbóluma lett. Hiszen ahogy ott egy csillag felkel, megszületik, úgy születik meg egy esemény, egy születés ÉN-je is.

Innen az ÉN – kiteljesedése céljából – az óramutató járásának irányában az ég közepére emelkedik, hogy aztán a lemenő pont felé közeledjék. A lemenő pont, a Descendens az Alvilágba, modern elnevezéssel élve a belső világba vezető út kapuja. Nem pusztul ugyan el semmi, de feladja önmagát. De mit takar pontosan ez a „feladja önmagát”?

Csakis azt jelentheti, hogy az ÉN – ha nem pusztul el ténylegesen – feloldódik a másikban. A kiegészítőben, a társban. A társtalan ÉN valóban elpusztul, mert továbbélés csak a TE-ben lehetséges. A TE azonban az ÉN feladását követeli, termékeny kapcsolat ugyanis csak az egocentrizmus feladásával jöhet létre. A „feladást” és a „feladatot” ugyanaz a szó (Aufgabe) fejezi ki a német nyelvben. Így egyszerre beszélhetünk valaminek a tényleges „feladásáról” és egy „feladat” végrehajtásáról. Ha tehát az ÉN a TE kedvéért feladja magát, azzal a TE-vel szembeni feladatát teljesíti.

Az önfeladás azonban még semmit sem ér, és csak akkor nyeri el értelmét, ha egy feladat teljesítésének feltételeként fogjuk fel. És ez a döntő pont. A Descendens tehát a feladás és a teljesítendő feladat szimbóluma. Ennek megállapításával jóval közelebb kerülünk a látóhatár lemenő pontjának jelentőségéhez.

Gyakran olvashatjuk, hogy a Descendensből ki lehet hámozni a sikeres kapcsolathoz szükséges partner milyenségét. Ez óriási tévedés. A születési képlet ugyanis nem tartalmaz másokra, mások külsejére vagy tulajdonságaira vonatkozó információkat. A horoszkóp mindig az adott ember egyéni, meg nem ismételhető képe, és kizárólag az ő személyére vonatkozik.

A partnert, a TE-t pedig nem szabad túl szűken értelmeznünk. Nemcsak életünk társát érthetjük alatta. A Deszcendens a mindenkori személyes visszhangot jelzi, így a vágyva vágyott kiegészülés szimbóluma. Nagyon fontos, hogy az állatöv melyik jegyébe esik a Deszcendens, illetve hogy van-e bolygó a közelében.

Nézzük meg először az állatövi jegyeket! Eközben sem veszíthetjük persze szem elől a horoszkóp kiindulási pontját jelölő Aszcendenst, mivel minden, így a most feladni készülő ÉN-vonatkoztatás is ott veszi kezdetét.

Ha például az Ascendens valamelyik tüzes jegyben, a Kosban, az Oroszlánban vagy a Nyilasban áll, akkor a Deszcendens a Mérlegben, a Vízöntőben vagy az Ikrekben tartózkodik. Vagyis: Az ÉN tüzességét a TE kedvéért szellemmé kell alakítani.

Fordítva pedig: Ha az Aszcendens valamelyik levegőjegyben, az Ikrekben, a Mérlegben vagy a Vízöntőben van, akkor a Deszcendens a Nyilasban, a Kosban vagy az Oroszlánban áll. Itt az ÉN túlzott szellemi felfogásának kell tüzet fognia, sőt tüzet okádnia a TE kedvéért.

Ha az Ascendens valamelyik földjegyben, a Bikában, a Szűzben vagy a Bakban található, úgy a Deszcendens helye a Skorpió, a Halak vagy a Rák. Meg kell termékenyíteni, vízzel kell átitatni az ÉN földjét.

Ha az Ascendens valamelyik vízjegyben, a Halakban, a Rákban vagy a Skorpióban áll, úgy a Deszcendens helye a Bak, a Bika vagy a Szűz, A szétfolyó ÉN-nek földi támaszra kell találnia a TE kedvéért. Nem a TE segítségével: a TE kedvéért.

 

A Descendens által kijelölt feladat

Ha az Ascendens a KOS jegyében áll, a környezet arra vár, hogy magával ragadja az ÉN vihara. Amit azonban változásnak kell követnie, a társat, a TE-t ugyanis nem lehet viharos fellépéssel megszerezni. A TE – kicsiben és nagyban egyaránt – arra vár, hogy az ÉN megszabaduljon egocentrikus beállítottságától, belső egyensúlyára leljen, hogy kiegyenlítésre vágyó középpé alakuljon, mintegy megnyíljon a TE számára. Ezt jelzi a MÉRLEG jegyében álló Descendens. Aki nem képes erre a változásra, az egocentrikus lénye foglya marad, és soha nem fogja megtalálni a valódi kiegészülést, a valódi visszhangot.

Ha az Ascendens a BIKA jegyében áll, a környezettel szembeni magatartást – többnyire már igen korán – az élet bebiztosítása határozza meg. Minden tevékenység célja a stabilizáció, ami persze ugyancsak nem vezethet el a TE megtalálásához. Meg kell változnia az ÉN-nek, magabiztosságra kell lelnie – jelzi a SKORPIÓ jegyében álló Descendens. Az ÉN feladata a konfrontáció, a biztonságosnak tűnő dolgok megkérdőjelezése, a változás.

Ha az Aszcendens az IKREK jegyében áll, úgy az ÉN intenzív kapcsolatra törekszik környezetével. A helyi érdek a meghatározó, ami kissé felületes kommunikációhoz vezethet. Így azonban egyetlen TE-t sem tud megnyerni. A NYILAS jegyében álló Deszcendens az igazi tudásszomj, az ideálok követésének, a célok megvalósításának és a TE joviális megértésének szükségszerűségére utal.

Ha az Ascendens a RÁK jegyében áll, akkor az ÉN ugyan nyitva áll környezetével szemben, ám szeszélyesen és kényesen, érzékenyen és mindent magába szívóan, szüntelenül saját mélyéből merítvén. A TE túlzottnak érzi az anyai gondoskodást, a kisajátítani akarást. Ezért a tartós kapcsolatra törekvő ÉN-nek, ahogy azt a BAK jegyében álló Descendens jelzi, a megbízhatóság és a stabil, becsvágyó alapbeállítottság irányába kell változnia.

Ha az Ascendens az OROSZLÁN jegyéhen áll, úgy büszkén és öntudatosan jelenik meg az ÉN környezete előtt. Árad belőle az irányítani vágyás. A TE azonban nem alárendelt, hanem egyenrangú társ. Az ÉN tehát nem üldögélhet babérlevelein, meg kell változnia, erre utal a VÍZÖNTŐ jegyében álló Descendens. Az új, a szellemi világ felé törekvésével, reformokkal, intuíciók felkeltésével kell megnyernie partnerét.

Ha az Aszcendens a SZŰZ jegyében áll, akkor az ÉN megbízhatóan, de túl lelkiismeretesen, kritikusan, de zsörtölődve száll szembe környezetével. A szorgalom az úr, a rend és a nyugalom, minden nagyítólencse alá kerül. A TE azonban nem kíván nevelést. Ezért az ÉN-nek a HALAK jegyében álló Deszcendens tanácsára odaadóvá, áldozatkésszé kell válnia. A másikba vetett hit, a TE gyengéd ölelése utáni vágy lesz meghatározó.

Ha az Ascendens a MÉRLEG jegyében áll, úgy az ÉN megnyerő egyezkedéssel és diplomáciával törekszik környezete legyőzésére. A szellemi szféra jelenti a világ felé vezető utat, egyfajta gördülékenység segíti az önmegvalósítást. Mindez azonban még aligha képes a TE megigézésére. Az ÉN-nek át kell alakulnia, tüzet kell fognia, ahogy azt a KOS jegyében álló Descendens jelzi. A TE meghódításra, személyes birtokbavételre vágyik.

Ha az Ascendens a SKORPIÓ jegyében áll, akkor az ÉN a helytállás szenvedélyes vágyában égve jelenik meg környezete előtt. Amivel persze alaposan ráijeszthet a másikra. Az ÉN így nem találhatja kiegészülését. Változnia kell, hogy – ahogy azt a BIKA jegyében álló Descendens jelzi – biztonságot és stabilitást nyújthasson, hogy a TE számára biztosíthassa az élet apró szépségeinek élvezetét.

Ha az Aszcendens a NYILAS jegyében áll, úgy joviálisan jelenik meg az ÉN környezete előtt. Csendes irányítási szándék, bizonyos hitbéli meggyőződések megvalósításának vágya árad belőle. A TE azonban nemcsak tanításra, meggyőzésre és útmutatásra vágyik. Meg kell változnia az ÉN-nek, hogy – amint azt az IKREK jegyében álló Deszcendens mutatja – a TE is szóhoz juthasson, hogy a partnerek azonos szintűek lehessenek, hogy ne mindig a fellegekben járjanak a beszélgetések. Az életben az apró történeteknek is megvan a maguk értéke.

Ha az Ascendens a BAK jegyében áll, becsvágyónak mutatkozik az ÉN. Zárkózott, egyre előbbre jut minden akadályt legyőz, kizárólag a földi sikereket tartja szem előtt. Az ÉN a csúcsra tör. Fent azonban hideg szél fúj, a környezet aligha alkalmas a TE számára. Az ÉN-nek tehát meg kell változnia, ahogy azt a RÁK jegyében álló Descendens jelzi. Nyílttá, érzékennyé, óvatosan elfogadóvá, törődővé kell lennie. Teremtő melegséget kell árasztania, hogy gondoskodni tudjon a TE-ről.

Ha az Ascendens a VÍZÖNTŐ jegyében áll, úgy intuíciója, állandóan új ötletei révén akar helytállni. Egyre újabb és egyre ravaszabb utakat választ. Jelentős szerephez jutnak az extravagáns dolgok. Mindez azonban egyetlen partnert sem boldogít. Az ÉN-nek tehát meg kell változnia, ahogy azt az OROSZLÁN jegyében álló Descendens jelzi. Tekintélyre kell szert tennie, lelkesen kell támaszt nyújtania.

Ha az Ascendens a HALAK jegyében áll, akkor odaadó. önállótlan, hiszékeny, gyengédségre vágyó, gyakran megfoghatatlan személyiségként jelenik meg az ÉN környezete előtt. Ezzel teljesen összezavarhatja partnerét. Az ÉN ezért – a SZŰZ jegyében álló Descendensnek megfelelően – megváltozik. Rendszeretővé válik, odafigyel az apróságokra is, kötelessége teljesítésére törekszik. Feladata ugyanis nem más, mint hogy biztonságot nyújtson a TE számára.

Forrás: © Bernd A. Mertz

Share This